Det nye akuttmottaket ved Haugesund sykehus

9. september 2021 ble Haugesund Sjukehus nye tilbygg «Sydvest-blokken» åpnet. Daværende helseminister Bent Høie fikk æren av å klippe snoren til den litt over 20 000 kvadratmeter store bygningsmassen som skal romme nytt akuttmottak, operasjonsstuer, intensivavdeling, laboratorium, avdeling for patologi og avdeling for føde, barsel og gynekologi.

Det nye akuttmottaket hadde allerede vært i drift siden 26. august. Akuttmottakets konsept er et av de første av sitt slag i Norge. Ett felles akuttmottak for både for somatisk og psykisk helsetjeneste. Modellen er hentet fra Danmark hvor det finnes sykehus med lignende løsninger. Ved å samle alt på ett sted ønsker man å heve kvaliteten av pasientbehandling med tettere tverrfaglig samarbeid og effektivisering av utredning- og behandlingsforløp. Et særlig fokus har vært å styrke samspillet i relasjonen mellom psykisk helse og somatikken. Det har vært et problem at den psykisk syke pasienten har fått underdiagnostisert somatiske lidelser. Med mindre avstand håper man at terskelen for god somatisk utredning skal være vesentlig senket. 

Av fasiliteter er blant annet seks behandlingsrom, rom for barnemottak, isolasjonsrom til smittepasient, eget skjermingsrom med umiddelbar adgang til akuttpsykiatrisk post, traumemottak med mulighet til simultanbehandling av inntil tre pasienter og triageringsrom med kapasitet opp til syv pasienter. I tillegg har skadepoliklinikken to egne behandlingsrom og et større areal er satt av til AMK.

Et annet satsingsområde har vært å redusere antall innleggelser ved at disse blir gjort om til polikliniske forløp. For å kunne gjennomføre dette har man opprettet en somatisk akuttpoliklinikk som en del av mottaksavdelingen. Denne er tiltenkt betjent av to overleger i akuttmedisin og man skal kunne tilby aktuelle pasienter poliklinisk time påfølgende virkedag. For pasienter med psykisk lidelse ivaretas denne funksjonen av AAT (akutt ambulant team).

De fysiske rammene for skadepoliklinikken ligger nå også under akuttmottaket. Man har økt bemanningen med tillegg av sykepleier fra akuttmottaket på kveldstid og i helger. Videre er det ansatt ortopedspesialist i 50% stilling. Formålet med endringen er en bedre pasientlogistikk og økt kompetanse ved akuttpoliklinikken.

Det er også opprettet en samhandlingstelefon som skal fungere som et rådgivningstilbud til primærhelsetjenesten på dagtid i ukedager.  Telefonen betjenes av overleger ved akuttmottaket og skal bidra til å unngå unødvendige innleggelser og forbedre samhandling med primærhelsetjenesten. Rett omsorgsnivå avklares før pasienten kommer til sykehuset.

Med nye fasiliteter, økt bemanning og omlagt struktur mener sykehuset at det nå ligger til rette for en bedre og mer fremtidsrettet pasientbehandling.

Foto: Eirik Dankel
Foto Erik Dankel
Erik Dankel
Bilde 3
Bilde 5