Intervju med statssekretær Ellen Bakken i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

Da den såkalte Gilje-saken kom i mediabildet, var det også diskusjon i Dax18. Der stilte daværende statssekretær Tomas Norvoll i AID opp, og kom med ganske grove påstander om leger som mistet retten til sykmelding. Dette ble kritisert av Allmenn legeutvalget i Stavangers kronikk i Stavanger Aftenblad, men uten at det kom noe tilsvar. Norvoll har endret arbeidsplass til et annet departement, men det var likevel veldig ønskelig at departementet skulle være tilstede på vårt medlemsmøte på Sola om NAV og kontroll av leger. Dette skulle vise seg å være utfordrende, da departementet brukte veldig lang tid til å svare på henvendelser, og selv om de selv kunne velge tidspunkt for medlemsmøtet, viste det seg å ikke passe.
Statssekretær Ellen Bakken. Foto: Simen Gald, Arbeids-og inkluderingsdepartementet.
Statssekretær Ellen Bakken. Foto: Simen Gald, Arbeids-og inkluderingsdepartementet

Syd-Vesten kontaktet derfor departementet for å få svar på hvorfor de ikke kunne prioritere oss, og hvordan de vurderer henvendelser fra interessegrupper. Intervjuet ble besvart av statssekretær Ellen Bakken (37) fra Arbeiderpartiet. Bakken er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU.

 

Hvor mange statssekretærer og byråkrater jobber ved departementet?
Arbeids- og inkluderingsminisiteren har med seg tre statssekretærer som jobber med ulike politikkområder. Sammen med politisk rådgiver utgjør vi den politiske ledelsen i departementet. I AID jobber det ca 245 byråkrater. Selv om den politiske ledelsen byttes ut ved regjeringsskifte, fortsetter de ansatte i departementet i sine stillinger.

Hvordan ser AID på Legeforeningen som samarbeidspartner og samfunnsaktør forøvrig?
Kontakt med partene i arbeidslivet og andre samfunnsaktører er en viktig del av jobben. Slik kontakt er en helt naturlig del av jobben for oss som er i den politiske ledelsen.

Hva er departementets generelle policy på å stille opp på debatter og møter?
VI inviteres til svært mange møter og debatter, og stiller til svært mange av dem, men vi har dessverre ikke kapasitet til å stille til alt.

Hva er deres generelle policy hva gjelder å delta i samfunnsdebatten, f.eks. ved å besvare kronikker og debattinnlegg i media?
Vi besvarer innlegg så langt det lar seg gjøre, og tar initiativ til debatter vi mener er viktige. Det er dessverre slik at vi ikke kan svare på alle avisinnlegg som publiseres, blant annet av kapasitet.

Hva er grunnen til at departementet valgte å ikke svare på brevet fra Allmennlegeutvalget i Stavanger i 2023, eller på debattinnleggene i Stavanger Aftenblad fra Allmennlegeutvalget i hhv Sandnes og Stavanger?
Se svar på forrige spørsmål.

Hva er grunnen til at deres tidligere statssekretær Norvoll eller statsråden ikke valgte å svare på den sterke kritikken som fremkom i både disse debattinnleggene, og i artiklene i Syd-Vesten nr 3/2023?
Dette spørsmålet ble ikke besvart.

Hvilke vurderinger ligger bak at dere ikke stiller på medlemsmøtet i Rogaland Legeforening 21.03.24? Departementet fikk jo mulighet til å selv velge tidspunkt for møtet. Var det egentlig aldri tanken at dere ville stille?
Viser til tidligere svar 

Hvordan tenker departementet at tausheten som demonstrert over vil påvirke legers tillit til og samarbeid med NAV i fremtiden?
Vi oppfatter samarbeid mellom leger og NAV som godt, og et godt samarbeidet mellom NAV og leger er helt nødvendig.

Nåværende regjering gikk til valg på å få gjennomført en tillitsreform i offentlig forvaltning. Har det vært vurdert om den reformen også skal bli innført for NAV? 
Tillitsreformen har vært en viktig satsing fra regjeringen for å bidra til å fornye og forbedre offentlig sektor. Arbeids- og velferdsdirektoratet har fått oppdrag om å igangsette og gjennomføre en tillitsreform i NAV. Arbeidet er godt i gang.