Ph.d.-prosjekt

Jeg har forsket på simuleringstrening i nyfødtresuscitering i Tanzania. Avhandlingen har tittelen «Simulation-based training and data-guided feedback for neonatal resuscitation in rural Tanzania” og prosjektet er en del av Safer Births ledet av Hege Ersdal.
Sabrina Sarangu, Barikiel Hhando Hhoki og Paskalina Michael, local motivators.
Sabrina Sarangu, Barikiel Hhando Hhoki og Paskalina Michael, local motivators.

Globalt dør 1.4 millioner nyfødte like før fødsel eller rett etter fødsel grunnet asfyksi. Mange av disse kunne vært reddet om helsepersonell hadde initiert bag-maske ventilering med god kvalitet innen et minutt etter fødsel. Simuleringstrening er effektivt for å bedre kliniske ferdigheter i nyfødtresuscitering og Helping Babies Breathe er et simulerings-basert treningsprogram spesielt utviklet for helsearbeidere i lav-middelinntektsland. (1)

Formålet med prosjektet var å undersøke ulike implementeringsstrategier for simuleringstrening i nyfødtresuscitering i Tanzania.

Haydom Lutheran Hospital er et ruralt, referral sykehus hvor fødeavdelingen med sine 20 jordmødre håndterer 3 000-3 500 fødsler årlig. Det er i hovedsak jordmødrene som også gjennomfører resuscitering av ikke-pustende nyfødte. Fødeavdelingen innførte Helping Babies Breathe programmet i 2010.

September 2016 ble en ny og forbedret nyfødtsimulator, NeoNatalie Live (Laerdal Global Health), tatt i bruk ved fødeavdelingen på Haydom. Simulatoren ble brukt til å gjennomføre korte og hyppige individuelle ferdighetstreninger med automatisk tilbakemelding på ventileringsferdighetene til helsepersonellet etter trening.

Det første året av studien, fra 01.09.2016, var treningen selv-regulert, det vil si at jordmødrene selv motiverte seg for og fant tid til trening. Det påfølgende året, fra 01.10.2017, ble det utnevnt lokale champions som fikk ansvar for å minne om og oppmuntre til trening, samt sørge for at simulatoren til enhver tid var operativ. Deretter, fra 01.09.2018, ble det implementert et mer omfattende kvalitetsforbedringsprosjekt, The Golden Minute Campaign, med mål om å starte bag-maske ventilering på 70 % av ikke-pustende nyfødte innen et minutt etter fødsel. De lokale champions ledet prosjektet og gjennomførte også et fasilitatorkurs, Train-the-Trainer kurs, som kvalifiserte dem til å lede scenario team-treninger på fødeavdelingen. I tillegg ble det samlet inn data fra klinikken, i henhold til prinsipper om audit & feedback (kartlegging og tilbakemelding), om andel nyfødte ventilert innen første minutt etter fødsel. Informasjonen ble presentert for helsearbeiderne på kvalitetsforbedringsmøter hvor tiltak for bedret klinisk praksis ble diskutert og implementert. Studien inneholdt også en toårs observasjonsperiode etter avsluttet intervensjon, 01.09.2019-31.08.2021.

Den første studien undersøkte effekten av å bruke lokale champions til å motivere for trening versus selv-regulert trening. Data ble samlet inn fra 9000 treninger og resultatene viste en klar økning i treningsmengde fra 688 til 8 451 treninger årlig, økt andel jordmødre som deltok på trening fra 43% til 74% og flere treninger gjennomført uten feil, fra 75% til 91%. (2)  

Den påfølgende studien undersøkte om de forbedrete treningsferdighetene resulterte i bedret klinisk praksis. Data ble samlet inn fra alle fødsler over en treårs periode (01.09.2015-31.08.2018), n=10,672, av erfarne forskningsassistenter, og inneholdt omfattende informasjon om mor, svangerskap, fødselsforløp, resuscitering og den nyfødte. I tillegg ble det samlet inn fysiologiske data fra bag-maske ventileringene som inkluderte hjerterate, ventilasjonstrykk og rate, tidal volum og ekspirert CO2. Resultatene viste forbedret klinisk praksis i form av redusert tid fra fødsel til start ventilering fra 188 til 100 sekunder, og mer kontinuerlig ventilering. (3) 

Den siste studien undersøkte effekten kvalitetsforbedringsprosjektet The Golden Minute Campaign på klinisk praksis og nyfødtoverlevelse. Data ble samlet inn av forskningsassistenter fra alle fødsler over en fireårs periode (01.10.2017-31.08.2021). Resultatene viste tydelig økning av andelen ikke-pustende nyfødte som ble ventilert innen ett minutt etter fødsel fra 16% i baseline til 69% i intervensjonsperioden. Tid fra fødsel til oppstart ventilering ble redusert fra 101 til 55 sekunder. Blant bag-maske ventilerte nyfødte, ble andelen fødselsrelaterte dødfødsler (fresh stillbirths) redusert fra 3.2% til 0.7% etter innføring av prosjektet. I løpet av de to årene etter avsluttet intervensjon, økte tid fra fødsel til ventilering til henholdsvis 67 og 85 sekunder. (4)

Studiene synliggjør betydningen av local champions ved implementering av simuleringstrening og kvalitetsforbedring i nyfødtresuscitering. Videre viser studiene at mer omfattende intervensjoner, her fasilitator ledet simuleringstrening kombinert med audit & feedback, virker å være nødvendig for å bedre de komplekse kliniske ferdighetene nødvendig for rask oppstart av ventilering. Studiene viser også viktigheten av opprettholdt fokus på trening og kvalitetsforbedring for å skape varige positive endringer.

Jeg vil gjerne takke alle involverte i prosjektet, spesielt de dyktige, dedikerte helsearbeiderne på fødeavdelingen på Haydom som daglig legger ned en svært imponerende innsats for mødre og nyfødte ved avdelingen.

Referanser

1.      Morris SM et al. Implementation of the Helping Babies Breathe Training Program: A Systematic Review. Pediatrics. 2020

2.      Vadla MS et al. Resuscitation Skill-Training Using a New Neonatal Simulator, Facilitated by Local Motivators: Two-Year Prospective Observational Study of 9000 Trainings. Children, 2022

3.      Vadla MS et al. Newborn resuscitation simulation training and changes in clinical performance and perinatal outcomes: a clinical observational study of 10,481 births. Adv Simul, 2022

4.      Vadla MS et al. Increase in Newborns Ventilated Within the First Minute of Life and Reduced Mortality After Clinical Data-Guided Simulation Training. Simul Healthc, 2023