Regionutvalg Vest - inne i en god stim

Snøslapset lå fortsatt da regionutvalget møttes til møte på nydelige Sola Strand Hotell. Det var gledelig å se at det igjen var godt oppmøte – selv om møtet ble holdt i Rogaland.
Regionutvalg Vest
Godt oppmøte på Regionutvalg Vest

Som vanlig ble møtet innledet med runden, hvor bekymringen rundt arbeidsvilkår og rekruttering til spesialisthelsetjenesten var gjengangstema. NMF fortalte at dette også er en bekymring blant medisinstudentene. Mange ser nå ikke for seg en karriere på sykehusene. Veldig bekymringsverdig.

Fra fakultet får vi høre om dårlige tider. Millionkutt og stillinger som må bort. Det er vanskelig å se for seg hvordan en skal få Vestlandslegen opp å gå. Riktignok er det lovet ferske millioner til desentralisert medisinutdanning, men er det helt usannsynlig at noen av disse midlene vil gå til å dekke underskudd fra gammel moro? Til høsten vil det bli tatt opp 40 medisinstudenter som er øremerka til Stavanger (men de kommer jo først hit om 3 år).

I distriktene sliter en også med rekruttering – både til primær- og spesialisthelsetjenesten.

Sakslisten

På det ordinære sakskartet hadde en igjen oppe sak om at NMF ønsker å få fjernet karakterer på medisinstudiet. Universitetet i Tromsø og i Trondheim har allerede innført «bestått/ikke bestått», mens dette er planlagt innført i Oslo i løpet av de neste 2 årene. Regionutvalget støtter NMFs sak overfor UiB.

Regionutvalget fikk presentert regional arbeidsmedisinsk avdeling, og arbeidsmedisinfaget. Det foreligger gode samarbeidsrutiner mellom arbeidsmedisinsk poliklinikk i Helse Vest og øvre avdelinger i Helse Bergen, mens samarbeidet med de øvre helseforetakene i Helse Vest «er bortimot fraværende».

Helsefelleskap, og fastlegers representasjon i disse, var tema på møtet. Helt siden disse var på idestadiet, har det vært utfordrende å komme fram til hvordan en sikrer reell fastlegerepresentasjon her (spesielt interesserte, kan gjerne lese klassikeren «Helsefellesskap – hva er nå det?» i Syd-Vesten nummer 1 2022, https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/rogaland/syd-vesten-artikler/2022/helsefellesskap-hva-er-na-det/).

Spørreundersøkelsen blant sykehusleger ved SUS, ble presentert. I tillegg fortalte YLF-representant Mathias Hella om et møte som ble holdt mellom SUS-ledelsen, tillitsvalgte fra YLF og OF, RUV-leder og undertegnede.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Gisle Bruknapp fra Legeforeningen deltok per Teams for å redegjøre for den nye Nasjonal helse- og samhandlingsplan, og hva Legeforeningen sentralt mener om de mest vesentlige elementene. Dette er en stortingsmelding som erstatter Nasjonal helse – og sykehusplan 2020-23, og svarer ut blant annet helsepersonellkommisjonens rapport. Legeforeningen mener generelt at situasjonsbeskrivelsen av dagens helsetjeneste er god, men en ser ikke helt at de foreslåtte tiltakene treffer helt eller er kraftfulle nok. I tillegg er det skuffende at det ikke følger med penger direkte nå. Dette må komme seinere i forbindelse med statsbudsjett.

Det trekkes fram 6 hovedpunkt, hvert med flere undertiltak.

1)        Rekruttere og beholde personell med riktig kompetanse.

2)        Endre finansieringsordningen(e)

3)        Nytt rekrutterings- og samhandlingstilskudd

4)        Ny strategi for digitalisering

5)        Forenkle og tydeliggjøre regelverk

6)        En attraktiv og framtidsrettet fastlegeordning

I diskusjonen etterpå, var det stor enighet om at – selv om noen ting er positivt i planen – så er det mange av forslagene som ikke går langt nok, mens andre er det veldig vanskelig å stille seg bak. Hadde det kanskje vært en ide å utforme denne planen i samarbeid med de som faktisk skal levere helsetjenester og samhandling?