Statuttar for Selepinnen

Statuttar for tildeling av heidersteiknet i Sogn og Fjordane Legeforening
  1. Heidersteikn kan tildelast medlem eller tidlegare medlem av Sogn og Fjordane Legeforening
  2. Det skal vere ein honnør for den særlege innsatsen vedkomande har gjort over tid
  3. Innsatsen skal vere knytt til fagleg og/eller kollegialt arbeid i vid forstand under arbeid, fritid eller i fagforeningssamanheng. Reint helsepolitisk eller administrativt arbeid kan kvalifisere.
  4. Medlem av legeforeningen sender framlegg om aktuelle kandidatar for heidersteikn til styret
  5. Styret avgjer kven som skal tildelast heidersteikn for året ut frå ei samla vurdering og kriterier under pkt 3
  6. Utdeling av heidersteikn finn stad på medlemsmøte om hausten eller på årsmøtet

Vedteke på styremøte 24.05.00, sak 11/00