Medlemsbrev

Tekst: medlemsbrev

Kjære kolleger!

Vi er inne i fjerde uke av Helseplattformen og tilbakemeldingene er at det fortsatt oppleves uoversiktlig. Mange av oss kjenner godt til problemer knyttet til e-meldinger, legemiddelhåndtering, billeddiagnostikk og intern kommunikasjon.
Dette er såpass store og alvorlige feil og tungvint arbeidsflyt at det er grunn til å være bekymret for pasientsikkerheten.

Sør-Trøndelag legeforeningen ser veldig alvorlig på situasjonen. Vi har fått informasjon om at det er satt inn store ressurser for å løse problemene og vi forventer at dette løses.

Det er viktig at fastleger også har et enkelt system for å melde fra om feil. Vi har fått tilbakemelding på at det jobbes med å sette opp en midlertidig løsning for innmelding av feil fra legekontor hvor det er mulig å dele pasientopplysninger på en sikker måte.

Dette medfører at legene får mulighet til å etterlyse informasjon som ikke kommer frem og dele opplysninger som gjør at saken kan identifiseres.

Sør-Trøndelag legeforening har gjentatte ganger fremhevet nødvendigheten av nok support, prioritering av feilretting, samt å forbedre løsningen slik den fremstår i dag. Optimalisering av løsningen er egentlig planlagt utført etter at alle i regionen har innført Helseplattformen. Vi har også vært tydelig på at løsningen ikke kan innføres andre steder (Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal) før arbeidsflytene er forbedret betraktelig ved St. Olavs hospital.

Det er kort tid igjen av innføringsperioden og det er mye som skal til for at vi blir like effektiv som før.

Vi vil derfor fortsatt jobbe for å sikre god support, flere superbrukere, forbedring av løsningen, og eventuelt utsette innføring i andre helseforetak. På den måten vil vi i det minste sikre at situasjonen bedrer seg og at innføringen blir best mulig i de andre helseforetakene.

Sør-Trøndelag legeforening har fått tilbakemeldinger om at ansatte er slitne og frustrerte. Det har vi stor forståelse for. Når det er stor usikkerhet om ansatte kan stole på at informasjon mottas eller sendes i Helseplattformen, vil ansatte oppleve å miste kontroll. Mangel på kontroll, sammen med det ansvaret man har som lege, er en betydelig påkjenning og en helserisiko.

Risiko i arbeidsmiljøet påvirkes av ulike faktorer (kjemisk/biologisk, fysiske, psykososiale, ergonomiske og organisatoriske). For å ha oversikt over hvorvidt man har kontroll på risiko eller ei, må man derfor ha vurdert disse faktorene på en systematisk måte, helst over tid.

Vi mener det er nødvendig å identifisere de avdelingene og ansatte som har størst behov for støtte. Dette kan eventuelt tas i samråd med Bedriftshelsetjenesten.
Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, både ansatte, tillitsvalgte, superbrukere, fageksperter og ledere.

Sør-Trøndelag legeforening kommer til å formidle til lederne at vi er urolige for medlemmers helse og arbeidsmiljø, men håper dere kan bidra med kollegastøtte tross tøffe dager. Vi setter stor pris på innsatsen dere legger ned i det som har vært og er en utfordrende periode.

Hilsen styret i Sør-Trøndelag legeforening
Lindy Jarosch-von Schweder, leder
Nina Therese Hagen, nestleder
Torkild Skaar, årsmøtevalgt
Sven Midelfart, Allmennlegeforeningen
Vivi Bakkeheim, Norsk overlegeforening
Tobias Solli Iveland, Yngre legers forening
Hilde Myren, Norsk arbeidsmedisinsk forening
Tone Dorthe Sletten, Praktiserende spesialisters landsforening
Helge Hatlevoll, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
Kari Risnes, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
Nora Katla, Norsk medisinstudentforening