Bekymring for utskriviningsklare pasienter

Hjerte
Illustrasjon: Colourbox

Til:
Ordfører i Trondheim Rita Ottervik
Kommunedirektør Morten Wolden
Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli

 

Bekymring for utskrivningsklare pasienter

Sør-Trøndelag legeforening vil med dette uttrykke stor bekymring for situasjonen på St. Olavs hospital vedrørende utskrivningsklare pasienter.

Det er for tiden stor tilstrømming av pasienter til St. Olavs hospital. I perioder blir pasienter også liggende på sykehuset etter at de er klare til å bli skrevet ut, fordi kommunene ikke har kapasitet til å ta imot dem. Trondheim kommune har ansvar for et stort flertall av dem. Dette fører til en flaskehals som gjør at pasienter i akuttmottaket ikke kan sendes videre pga. opptatte senger på avdelingene. Dette skaper problemer for driftssituasjonen ved sykehuset. 

Økt opphoping i akuttmottaket resulterer i at pasienter ikke får fullgode tjenester, noe som har vært gjenstand for tilsyn tidligere med påfølgende pålegg. For mange utskrivningsklare pasienter øker arbeidspresset, og det blir større fare for uheldige hendelser og avvik. Fullt sykehus påfører også sykehuset ekstrautgifter. 

Sør-Trøndelag legeforening har forståelse for at primærhelsetjenesten må være godt forberedt for å ta imot pasienter som krever videre oppfølging. Kommunikasjonen rundt dette skal bl.a. ivaretas av helsefellesskapene som er en viktig arena for samhandling.

Situasjonen med utskrivningsklare pasienter har imidlertid ikke bedret seg. Over flere år har det blitt etterlyst tiltak for å ivareta pasienter som trenger kommunal oppfølging etter et sykehusopphold, uten at dette er kommet på plass i tilstrekkelig grad.

Vi mener det er nødvendig med økt kapasitet og effektivisering i kommunen for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter.

Fremover vil det bli en økning i pasienter som er kronisk syke og/eller eldre, jfr. framskrivningsmodeller. Pasientene vil ha et mer sammensatt sykdomsbilde og det er behov for økt samarbeid mellom flere yrkesgrupper og institusjoner. Trenden vil fortsette og vi vil erfare ytterligere press på akuttmottaket og spesialisthelsetjenesten, samt økt press på kommunen.

Vi ber med dette om at Trondheim kommune tar større grep for å bistå St. Olav og Trondheims befolkning i den prekære situasjonen. 

Vi etterlyser strakstiltak som gjøres for å avhjelpe situasjonen, og hvilke planer kommunen har på lengre sikt for mer effektivt uttak av utskrivningsklare pasienter. Det haster med på få på plass effektive og realistiske tiltak dersom vi skal sikre at vår felles helsetjeneste blir bærekraftig og fremtidsrettet.

Med hilsen

Lindy Jarosch-von Schweder
leder Sør-Trøndelag legeforening