Helseplattformen - bekymringsmelding

Dataskjermer
Bilde: Colourbox

Styret i Helse Midt Norge RHF (HMN) vedtok onsdag 13. desember å opprettholde opprinnelig plan for videre utrulling av journalsystemet Helseplattformen. Etter denne planen skal Helse Møre og Romsdal HF (HMR) innføre journalløsningen våren 2024 med "go-live" dato 27. april.

HMR har vurdert situasjonen og har anbefalt at innføringen av Helseplattformen utsettes. Dette under henvisning til gjennomført risikovurdering og resultatet av denne. Styret fattet dette vedtaket enstemmig basert på vurderinger rundt pasientsikkerhetet og hensynet til forsvarlig drift. På tross av dette traff HMN beslutning om at innføring skal skje som opprinnelig planlagt.

Det er en betydelig uro i vår medlemsmasse rundt vedtaket som er blitt truffet av HMN, og Legeforeningen ser med stor bekymring på den situasjonen som er oppstått. Vi utdyper dette kort nedenfor. Vi er kjent med at tilsynsmyndighetene har et pågående tilsyn ved St. Olavs hospital. Vi mener at perspektivet på tilsynsmyndighetens vurderinger må utvides da en innføring i samsvar med styrevedtaket i HMN vil ha betydelige implikasjoner på helsetjenesten i hele regionen. Vi anmoder derfor om at man vurderer å iverksette ytterligere undersøkelser og tiltak i saken.

Legeforeningen mener det er svært bekymringsverdig at lokale vurderinger av risiko og ivaretakelse av pasientsikkerheten overprøves på regionalt nivå på den måten styrevedtaket i HMN innebærer. Vi er videre bekymret for at konsekvensen av HMNs vedtak er at HMR ikke kan overholde sitt tilretteleggingsansvar etter helsepersonelloven § 16. Legeforeningen kan ikke akseptere at våre medlemmer settes i en slik posisjon, eller de konsekvensene dette igjen kan få for pasientene. Det er også vanskelig å se hvordan HMR skal ivareta sitt ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-2.

Etter bestemmelsen er helseinstitusjonen pålagt å sørge for at journal- og informasjonssystemene ved institusjonen er forsvarlige. Helseinstitusjonen skal ta hensyn til behovet for effektiv elektronisk samhandling ved anskaffelse og videreutvikling av sine journal- og informasjonssystemer.

I lys av ansvaret som er lovpålagt helseforetaket fremstår det svært uheldig at helseforetakets vurderinger synes å bli overprøvd av overordnet organ. Særlig er det uheldig at styret i HMN i hovedsak bygger sitt vedtak på økonomiske hensyn. Dette er hensyn som ikke kan veie tyngre enn hensynet til pasientsikkerheten.

Den økonomiske analysen HMN har bygget på synes dessuten å være ubalansert ettersom de økonomiske konsekvensene ved utsatt innføring ikke er holdt opp mot alternativkostnadene, det vil si de økonomiske konsekvensene det vil ha å faktisk følge vedtatt innføringsplan. Dette er økonomiske analyser som har blitt etterspurt, men som enn så lenge ikke er foretatt.

I prinsippet må et helseforetak kontinuerlig gjøre vurderinger av hvordan virksomheten kan drives forsvarlig. HMR må derfor i prinsippet kunne stanse innføring av Helseplattformen i eget foretak dersom det vurderes at forsvarligheten ikke kan ivaretas etter innføring. Dette er imidlertid forutsetninger som – basert på styrevedtaket fra HMN – ikke synes å være kommunisert til HMR. Derimot er HMR under et enormt press, og er pålagt å ta i bruk et journalsystem som de selv har vurdert at ikke bør innføres nå ut fra pasientsikkerhetsvurderinger. Det er like fullt HMR som har ansvaret for pasientsikkerheten etter innføringen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og § 3-2 og helsepersonelloven § 16. At det er HMR som sitter med dette ansvaret ble også påpekt muntlig av HMN i styrebehandlingen.

Basert på erfaringene man har fra St. Olavs, er det mye som taler for at HMN ved sitt vedtak pålegger HMR å gjennomføre en tilnærmet umulig oppgave.

Vi bemerker at det, i tillegg til åpne saker for Helsetilsynet ved St. Olavs hospital knyttet til Helseplattformen, også pågår tilsyn relatert til journalløsningen fra andre etater, som Arbeidstilsynet og Direktoratet for strålevern.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Lars Duvaland avdelingsdirektør
Aadel Heilemann seksjonssjef/advokat

Saksbehandler: Mari Garborg Hanto, rådgiver / advokatfullmektig