Vel overstått medlemsmøte: Helseplattformen - vil vi lykkes?

Bilde av paneldeltagerne

Sør-Trøndelag legeforening arrangerte 3. mai 2023 paneldebatt om Helseplattformen - vil vi lykkes?

Her deltok både helse og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli, Stig Slørdahl, direktør i Helse Midt-Norge, Trond Utne, konstituert direktør i Helseplattformen og Grethe Aasved, direktør St. Olavs hospital. Aagot Opheim, journalist i Helseplattformen var møteleder.
Det var en fullsatt sal som kom for å høre på og delta i debatten.

Det var i hovedsak tre områder som ble diskutert: Er det noe som har gått bra? Er det mulig å berge Helseplattformen? Er det en plan B? Det ble en god dialog, selv om svarene ikke nødvendigvis var beroligende.

Er det noe som har gått bra?
Inntrykket er at det har gått bedre i Trondheim kommune enn ved St. Olavs hospital. Det er fortsatt områder som trenger forbedring, men oversikten over pasientene er bedre og de ser store muligheter med Helseplattformen. Når det gjelder fastlege- og legevakts-modulen jobbes det iherdig med å utvikle en ny versjon som er klar for pilotering ved årsskiftet.

Som kjent ble videre utrulling stoppet, fordi kvaliteten var for dårlig. Lederne var tydelig på at løsningen må være konkurransedyktig, også på pris skal de få med fastlegene. Kan hende kostnaden faktisk må falle bort, ble det sagt. Det er allikevel usikkert om fastlegene vil delta om de så får systemet gratis, for omdømmet er svekket og erfaringene dårlige. Det hjelper ikke at problemene på St. Olavs vedvarer.
Situasjonen på St. Olavs alvorlig, selv om det finnes ansatte som er tilfredse med løsningen. Alvoret understøttes av Helsetilsynet sin rapport der det kreves strakstiltak på flere områder. Det er behov for omfattende feilretting og forbedring, både innen legemiddelhåndtering, arbeidsflyt, når det gjelder samtidighetskonflikter og kommunikasjon (eks- E-meldinger).
Flere av tiltakene vil ta tid å utbedre og tidshorisonten er uklar.
Lederne innrømmet at journalsystemet ikke hadde vært testet godt nok i forkant, ei heller at kommunikasjonen har vært god nok. Men visjonen står fortsatt fast, en innbygger-en journal, og det er forventninger om at både fastleger og avtalespesialister tar i bruk løsningen.

Slik situasjonen er nå er målbildet imidlertid langt unna og det er ingen som nevner gevinstrealiseringsplanen lenger. Det brukes heller tid på å komme tilbake til en normalsituasjon. Det mangler styringsdata som ventetider og fristbrudd og merkantile sitter med permer og gul-lapper for å håndtere alle henvisninger. Arbeidshverdagen er blitt mer strevsom. Samhandlingen oppleves forverret. Sykefraværet er høyt, rekrutteringen svekket og mange frykter flere vil slutte. Medisinstudenter og leger i spesialisering erfarer reduksjon i læringsbytte og forsinkelser i spesialisering. De fleste legene synes egentlig ikke at det går særlig bra.

Er det mulig å berge Helseplattformen?
Lederne er tydelige på at det er mulig å forbedre løsningen, men at det vil ta tid. De kan ikke gi en dato for når problemene er løst, men det skjer stadig endringer, ca. 500 i uka. Over tid vil det forhåpentligvis være merkbart. Det neste halve året vil mange rettelser og forbedringer være gjennomført, men det vil antakelig ta et par år før løsningen vil oppfattes som god. For at ansatte skal bli fornøyd er det avgjørende at journalsystemet blir trygt, effektivt og brukervennlig. De må også oppleve at det faktisk blir bedre. Akkurat nå gjør de ikke det.

Stemningen blant ansatte er preget av resignasjon, kanskje sorg for hvordan arbeidshverdagen har blitt. Flere kjenner på utbrenthet og det er grunn til å være bekymret for ansattes helserisiko.

Er det en plan B?
Plan B er å rette feil og forbedre løsningen. Lederne gav klart utrykk for at det ikke er noen vei tilbake til Doculive, for Helseplattformen har erstattet 80 system. Det er teknisk mulig å gå tilbake, det vil ta tid og ressurser, men det ble gitt tydelig signal på at det uansett ikke er ønskelig.

Det virker ikke som at det er noen plan B, fordi planen er å fortsette som før.
Legene er i alle fall tydelig på at Helseplattformen ikke kan rulles ut videre i regionen før problemene på St. Olavs er løst. Det synes å kunne ta år.

Ansatte har vært tålmodig lenge, de har gjort en stor innsats for å ivareta pasientsikkerheten og tillitten er tynnslitt. De må se at det er lys i tunellen for det er begrenset hvor lenge en organisasjon klarer å kunne stå i dette.

Vil vi lykkes?
Legene synes det er høyst usikkert. Lederne formidlet håp om at det vil bli bedre. Det vi trenger aller mest er ikke håp, men gode erfaringer med Helseplattformen.

Hilsen Lindy og Nina
Leder Sør-Trøndelag legeforening
Nestleder Sør-Trøndelag legeforening