Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2011

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag lægeforening, 31. mai 2011

22. februar 2012

Årsmøte i Sør-Trøndelag lægeforening ble avholdt tirsdag 31. mai kl.19.00 i Auditoriet 1.etasje, Kvinne-barn senteret.

Tilstede 12 medlemmer (totalt 1562 medlemmer i Sør Trøndelag Lægeforening).

Saker:

1. Valg av dirigent
Ketil Espnes.

2. Valg av referent
Eli Øvstedal.

3. Årsberetning 2010 ble levert ut på møtet.
Den ble gjennomgått av leder Helge Bjørnstad-Pettersen og godkjent.

Leder trakk fram at styret hadde diskutert et felles sekretariat for legeforeningene i Midt-Norge og Regionsutvalget Midt, men at styret foreløpig ikke hadde funnet seg tjent med å bidra til å etablere et slikt sekretariat.

Styret har bidratt til å videreføre kollegastøtteordningen med ny avdelingsrådgiver (Christina Drewes) og nye støttekolleger; Nils A. Lystad, Bård Kulseng, Finn Høivik, Hanna Moum, Mari Bruheim og Anders Prestmo.

Sommerfesten hadde som vanlig stor oppslutning, og tillitsvalgtkurset ("hurtigrutekurset") på Vega i fjor var vellykket. Styret har nedsatt en komité i styret som planlegger hurtigrutekurs 19. - 20. sept 2011.

Styret har i perioden vedtatt å velge et tredje valgkomitemedlem, Sven Midelfart, i tillegg til Randulf Søberg og Roar Dyrkorn.

4. Regnskap 2010 og budsjett 2011 og 2012
Disse ble lagt fram på møtet av kasserer Ketil Espnes, og ble godkjent.

Resultatet av regnskapet i 2010 var nesten 150 000 kr i underskudd.

Budsjettet for 2012 ble diskutert både hva pengene skulle brukes til og om budsjettet skulle gå i balanse.

Det ble vedtatt en årsmøtefastsatt kontingent på kr 200 (i tillegg til hovedkontingenten i Dnlf). Vedtatt med 7 mot 5 stemmer. Mindretallet ønsket kr 300. Ny fordeling av midler fra hovedforeningen gjør at Sør-Trøndelag får ca kr 200 000 mindre årlig enn tidligere. Med kr 200 som årsmøtefastlagt kontingent ble budsjettet for 2012 vedtatt med et underskudd i størrelsesorden 120 000 kr.

Sør-Trøndelag lægeforening har fortsatt noe egenkapital.

5. Revisjon.
Revisjonsberetningen for 2010 foreligger ikke ennå. (Regnskapet for 2010 var klart 180411). Revisjonsberetningen for 2008 og 2009 ble fremlagt og godkjent.

Årsmøtet vedtok at styret får fullmakt til å bytte revisor.

6. Valg
* Styret i Sør-Trøndelag lægeforening:

Disse ble valgt:

Leder: Marte Walstad.
Styremedlemmer Solveig Reitan og Ketil Espnes.
Varamedlemmer: Berit Nilsberg og Torun Hilstad

Valgkomiteens leder Roar Dyrkorn la fram forslag om ny leder: Marte Walstad, og som styremedlem Solveig Reitan. Ketil Espnes stilte til gjenvalg. Det var ingen benkeforslag.

Marte Walstad stilte på forhånd som krav at hun i tillegg til lederlønn på kr 60000 ville bli frikjøpt en dag i måneden. Hun ble enstemmig valgt under de forutsetningene.

* Kurskomiteen i Sør-Trøndelag lægeforening består av:

1. Leder Kristine Asmervik, spes i almenmedisin, fastlege og kommuneoverlege i Malvik.
2. Beate Smetbak, spes i almenmedisin, fastlege i Klæbu.
3. Stein Inge Suphellen, spes i almenmedisin, fastlege i Trondheim.
4. Berit Nilsberg, spes i almenmedisin, fastlege på Hitra.
5. Per Schrøder, spes i almenmedisin, fastlege i Trondheim.

Valgkomiteen innstilte til gjenvalg av alle, og alle ble gjenvalgt av årsmøtet. Årsmøtet ba om at kurskomiteen i samarbeid med styret i STL lager en oversikt over hvilke medlemmer som stiller til valg om 2 år og hvilke medlemmer som stiller til valg om 4 år, og at de supplerer komiteen med en lege fra sykehus (organspesialist).

* Valgkomite:
Det ble vedtatt å utsette valg av valgkomite til årsmøtet 2012 siden det ikke er noen aktivitet i valgkomiteen før det. Da vil det være klart hvem som sitter i styret som representant for de forskjellige yrkesforeningene.

6. Saker til årsmøtet:

LOVENDRINGSFORSLAG FOR STL:
Styret i Sør-Trøndelag lægeforening sitt forslag til endringer gjeldende fra 1/7-2011:

Sør-Trøndelag lægeforenings lover:

§ 1
Foreningen ledes av styret, som velges etter forskrifter gitt i Lover for Den norske legeforening § 3.3 og § 3.4.2. For valgkomité (jfr Dnlfs lover § 3.3.1 pkt 4) gjelder forskrifter tilsvarende Legeforeningens lover § 3.2.1 pkt 6: Medlemmene kan ikke samtidig være medlem i styret.

Dette ble vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

Det var stor enighet på årsmøtet om at lovene eller vedtektene for Sør Trøndelags lægeforening bør redigeres, og at lovendringsforslaget bør sendes Sentralstyret for godkjenning. Det ble oppfordret til at det nye styret redigerer lovene, og legger det fram på neste årsmøte.

 

Trondheim, 310511

Eli Øvstedal