Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag lægeforening, 12. juni 2012

Sted: Clarion Hotell & Congress Trondheim, Brattørkaia 11, 7010 Trondheim
Tid: Tirsdag 12. juni fra kl. 18.00

Alle medlemmer i Sør-Trøndelag lægeforening har møte-, tale- og stemmerett. Det møtte 60 medlemmer.

Referent: Joanna Sulkowska, styrerepresentant i STLF på vegne av Nmf og sekretær i styret.

Forut for årsmøtesakene

Velkomst og innledning av årsmøtet ved Marte Walstad, leder for Sør-Trøndelag lægeforening.

Før årsmøtesakene ble det avholdt to foredrag.

Hva blir legenes roller i framtida? Hvordan møter NTNU framtidas utfordringer for legene? 

Det første foredraget ble holdt avStig Arild Slørdahl, dekanus ved Det medisinske fakultetet ved NTNU, som greide ut omkring fakultetets syn på legens rolle i fremtiden og hvordan leger skal utdannes for å møte femtidens medisinske utfordringer og behov på best mulig vis. Han kunne fortelle om signaler fra politikere i forbindelse med den siste tidens samhandlingsreform om økt satsning på allmennmedisin i det medisinske utdanningsprogrammet. For å få til et godt læringsutbytte og kvalitetssikre rammevilkårene for elevene understrekete han at økonomiske midler måtte følge med studentene i kommunehelsetjenesten. Et annet poeng var at leger med fordel kunne ta på seg mer ledelsesansvar i fremtidens helsesektor. Han mente medisinstudiet i stor grad kunne være en motivasjonsarena til denne typen helsearbeid. Viktigheten av gjensidig påvirkning mellom helsetjenesten og utdanningssektoren for et velfungerende helsesystem i fremtidens Norge ble også poengtert.

Villa Sana – et tilbud for deg?

Kveldens andre foredrag ble avholdt av seniorforsker Karin Isaksson Rø som informerte om ressurssenteret Villa Sana. Dette er et kurs- og rådgivningstilbud med målsetting om å hjelpe leger som kjenner at ”det butter litt i mot”. Ressurssenteret tilbyr både individuell rådgivning og ukes kurs i grupper og det kreves ingen henvisning for å delta. Senteret er støttet av legeforeningen

 

Årsmøtesaker

Referatet er skrevet etter de endringene og med de tilleggssakene som kom opp under årsmøtet og referatets saksliste er derfor ikke i full overensstemmelse med sakslisten slik den forelå i innkallingen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent av årsmøtet.

Sak 2: Valg av dirigent
Vedtak: Årsmøtet valgte Stein Samstad til dirigent etter anbefaling av styret i STLF.

Sak 3: Valg av referent
Vedtak: Årsmøtet valgte Joanna Sulkowska til referent etter anbefaling av styret i STLF.

Sak 4: Valg av møtedeltakere til undertegnelse av protokoll
Vedtak: Årsmøtet valgte Randulf Søberg og Bernt Einar Østensen til undertegning av protokoll.

Sak 5: Regnskap, Årsberetning og Revisjon 2011
Ketil Espnes, nestleder og kasserer STLF redegjorde for regnskap, årsberetning og revisjonsrapport for 2011.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig regnskap, årsberetning og revisjonsrapport for 2011.

Sak 6a: Styrehonorar for 2013
Kjetil Andreas Karlsen, styremedlem STLF, redegjorde for inneværende og styrets forslag  til nye styrehonorarsatser. Forslaget som ble lagt frem knytter styrehonorarene til grunnivå i folketrygden.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig det nye forslaget til styrehonorarsatser.

Sak 6b: Årsmøtefastsatt kontingent for 2013
Ketil Espnes la frem Styrets forslag om årsmøtefastsatt kontingent til kr 300,-.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig årsmøtekontingent på kr 300,- for 2013.

Sak 6c: Revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013.
Ketil Espnes, redegjorde for styrets forslag til revidert budsjett for 2012 samt budsjettforslag for 2013.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013.

Sak 7: Valg av valgkomite.
Solveig Klæbo Reitan, styremedlem i STLF, la frem styrets forslag til valgkomite 01.09.12 - 01.09.14: Haldis V. Dedichen, Fredrik Jervell, Petter Ollberg.

Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Haldis V. Dedichen, Fredrik Jervell, Petter Olberg til valgkomite 010912- 010914.

Sak 8: Saker til årsmøtet
Sak 8a: Forslag til vedtektsendring. Bjørn Buan, styremedlem i STLF, la frem styrets forslag til vedtektsendringer. Ved vedtak trer disse i kraft fra 01.07.12.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å be styret sende de nye vedtektsforslagene til sentralstyret mhp godkjenning.

Møtet ble avsluttet av styreleder Marte Walstad som takket for oppmøtet og inviterte til bespisning.

Trondheim 270612,                                                              

Marte Walstad
Leder Sør-Trøndelag lægeforening

Randulf Søberg
Møtedeltaker, Protokollunderskriver

Bern Einar Østensen
Møtedeltager, Protokollunderskriver