Dagsorden

Styret innstiller på følgende dagsorden:

18:00–18:05 Velkommen
18:05–18:45

Stedsans og hukommelse som innfallsporter til å forstå hjernen

Innleder: May-Britt Moser, professor ved NTNU

18:45–19:15

Siste nytt fra Legeforenigen

Innleder: Hege Gjessing, president i Legeforeningen

19:15–20:30

Årsmøtesaker

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
 5. Årsmelding 2012
 6. Årsberetning 2012, regnskap 2012 og revisjon 2012
 7. Budsjettsaker
  • Tilleggskontingent for 2014
  • Revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014
 8. Valg
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av kurskomité
 9. Saker til årsmøtet
  • Forslag til navneendring
  • Forslag til vedtektsendringer