Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Sak 5 - Årsmelding 2012

15. april 2013

Styremøter

Det har vært gjennomført i alt ti styremøter i 2012: 11. januar, 14. februar, 7. mars, 18. april, 15. mai, 30. mai, 27. august, 28. september (arbeidsmøte), 7. november og 5. desember.

Styremedlemmer

01.09.2011–31.12.2012: Marte Walstad (leder), Ketil Arne Espnes (nestleder og kasserer), Solveig Klæbo Reitan (styremedlem), Kjetil Karlsen (Of), Fredrik Jervell (til 01.03.2012 )/Lindy Jarosch von Schweder (Ylf), Thor Digre (til 01.09.2012)/Eli Øvstedal (Af), Bjørn Buan (NAMF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Leif Langdahl (LSA), Joanna Sulkowska (til 01.09.2012)/Guro Bogen  (Nmf), Lars Johnsen (PSL).

Medlemsmøter

Vårmøte (19. mars)

«Legenes roller, oppgaver og plikter i samhandlingen mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag? Hvordan møter vi reformene?»

Innledere var samhandlingsdirektør Tor Åm, kommunaldirektør Helge Garåsen, avdelingssjef Pål Sandvik og hovedtillitsvalgt for fastlegene Tone Dorthe Sletten.

Mellom 30 og 40 deltagere, de fleste fastleger. Gode innledninger og diskusjoner.

Årsmøtet (12. juni)

Før årsmøtesakene ble det holdt to foredrag:

Dekanus Stig Slørdal innledet om: «Hva blir legens roller i framtida? Hvordan møter NTNU framtidas utfordringer for legene?»

Seniorforsker Karin Isaksen Rø informerte om ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt iht. styrets innstilling.

Det ble valgt valgkomite bestående av Fredrik Jervell, Petter Olberg og Haldis V. Dedichen.

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

Det møtte 60 medlemmer på årsmøtet. Det var sosial samvær med tapas etter årsmøtet.

Andre aktiviteter

Hurtigrutekurs (17.–19. september)

Legeforeningens fylkesavdelinger og regionsutvalgene i Nord- og Midt-Norge arrangerte sammen tillitsvalgtkurs og fagpolitisk konferanse som startet på hurtigruta fra Bodø til Svolvær og fortsatte i Svolvær. Det var debatt om HMS-arbeid, ledelse av offentlig helseinstitusjoner, jobbglidning, økonomifokuset i sykehus og prioriteringsspørsmål. Det var god deltakelse både fra Legeforeningen sentralt (sekretariat og politiske ledelse), fra Helsedirektoratet, ledelsen i Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF og fra tillitsvalgte i Legeforeningens fylkesavdelinger i Nord- og Midt-Norge.

Helsepolitisk seminar (10. desember)

Regionsutvalget for Midt-Norge og Helse Midt-Norge arrangerte 10. desember 2012 helsepolitisk seminar på Hell. På møtet deltok i overkant av 50 personer bredt sammensatt fra tillitsvalgte i Midt-Norge, fra Legeforeningen sentralt med presidenten i spissen, ledere for helseforetakene i Helse Midt-Norge og helsedirektør Bjørn Guldvog. Temaet for seminaret var «Kvalitet i alle ledd – et felles ansvar». Dette temaet ble belyst gjennom flere innlegg med perspektiv fra både helseforetak og kommunehelsetjenesten og gjennom en aktiv debatt fra en engasjert forsamling.

Trinn 1-kurs for Ylf og Of (6.–7. desember)

Den 6. og 7. desember ble det arrangert trinn 1-kurs for YLF- og Of-tillitsvalgte. Kurset ble avholdt  på Lian restaurant. Tilsammen deltok ca. 30 medlemmer. Fra Legeforeningen sentralt kom YLF-leder Johan Torgersen og advokat Bente Kvamme.

Foredragsholdere var hovedvernombud Anne Berit Lund, organisasjonsdirektør Heidi Magnussen (St. Olavs Hospital), Marthe Walstad (leder i STLF), Kjetil Karlsen (OF FTV), Jean Paul Grabner von Rosenberg (YLF FTV) og Lindy Jarosch-von Schweder (YLF FTV). Kurset ble meget vellykket.

Utvalgte saker

Legeforeningens sekretariat i Midt-Norge startet opp 1. september

Etter grundige avklaringer og avtaleinngåelse med Legeforeningens organer i Midt-Norge høsten 2011 og våren 2012, utlysninger og intervjurunder med kandidater våren 2012, vedtok styret 30. mai å ansette Kenneth T. Kjelsnes som organisasjonssekretær. Fra 1. september var sekretariatet for Sør-Trøndelag lægeforening, Møre og Romsdal legeforening, Nord-Trøndelag legeforening og Regionsutvalget i Midt-Norge en realitet og Kenneth T. Kjelsnes flyttet inn i kontor sammen med Nidarosfondet ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Media

Sør-Trøndelag lægeforening har gjennom våre tillitsvalgte markert viktige saker for våre medlemmer i media. Styret tar mål av seg å bli enda mer synlig i media.

Handlingsplan for Sør-Trøndelag lægeforening 2011–13

Styret har i sitt arbeid i 2012 fortsatt vektlagt handlingsplanen for 2011–13. Viser til foreningens nettsider for fullstendig handlingsprogram men gjengir hovedpunktene nedenfor.

Sør-Trøndelag lægeforening vil møte utfordringene ved:

  1. Organisasjonsbygging
    Arbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk arbeid. Styrke lege-lege samhandlingen.
  2. Helsepolitisk synlighet og innflytelse
    Være der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer.
  3. Ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging i alle fora og sammenhenger som omhandler helsetjenestetilbudet til befolkningen. Medisinsk fag og kompetanse må ligge som et premiss i alle beslutninger. Forskning og kompetansebygging må være en forutsetning for all medisinsk virksomhet.

Utvalg

Kurskomitéen

Leder, nestleder og organisasjonssekretær hadde 16. oktober møte med kurskomitéen for å klargjøre hvilken støtte sekretariatet kan tilby kurskomitéen.

Kurskomitéen har delegert arrangering av allmennlegenes grunnkurs til Nidarosfondet/Nidaroskongressen. Komitéen er ansvarlig for det obligatoriske akuttmedisinkurset for allmennleger. Kurskomitéen har i 2012 arrangert kurs i akuttmedisin i mars og farmakologi i april.

Kurskomitéene er et organ underlagt lokalforeningene. Styret har i 2012 gjort grep for å tydeliggjøre denne plasseringen organisatorisk og økonomisk.

Støttekollega

I 2012 har vi hatt seks støttekolleger til disposisjon, alle i Trondheim (tre allmennpraktikere, tre sykehusleger. Tre menn, tre kvinner). Det har vært fire henvendelser av støttesøkende kolleger, de ble håndtert av tre av støttekollegene. Til sammen 10 timer støttesamtaler er innrapportert. Arbeid med å gjøre ordningen bedre kjent blant legene i Sør-Trøndelag pågår og opplysninger finnes bl.a. på Sør-Trøndelag lægeforenings hjemmesider.

Trondheim, 20. mars 2013

For Sør-Trøndelag lægeforening

(sign.)
Marte Walstad
leder

(sign.)
Ketil Espnes
nestleder