Sak 6 - Årsberetning 2012

1) Virksomhetens art og lokalisering

Sør-Trøndelag lægeforening (STLF) er en lokalforening under Den norske Legeforening, jf. Legeforeningens lover § 1-3 pkt 3.a.

STLF er en fagforening og en fagpolitisk forening som er en egen juridisk enhet, men har samme formål som moderforeningen:

 1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.
 2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser.
 3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.
 4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.
 5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk.
 6. å fremme tiltak for folkehelsen.
 7. å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

For mer utførlig beskrivelse av aktiviteten vises til årsmelding for 2012.

STLF har hovedbase i Trondheim.

Forretningsadresse er:
Institutt for samfunnsmedisin, Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS), 7489 Trondheim.

2) Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 386 034. Dette er betydelig bedre enn budsjettert og skyldes i hovedsak tre faktorer: Mindre uttak av praksiskompensasjon enn budsjettert, full refusjon via OU-midlene for hurtigrutekurset 2012 og reduksjon av tilskudd til sosiale arrangementer.

3) Utviklingsaktiviteter

 1. Organisasjonsbygging.
  Arbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk arbeid. Styrke lege-lege samhandlingen
 2. Helsepolitisk synlighet og innflytelse.
  Være der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer
 3. Ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging i alle fora og sammenhenger som omhandler helsetjenestetilbudet til befolkningen.
  Medisinsk fag og kompetanse må ligge som et premiss i alle beslutninger. Forskning og kompetansebygging må være en forutsetning for all medisinsk virksomhet.

4) Fortsatt drift

Styret i STLF mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning.

5) Arbeidsmiljø

STLF ansatte sekretær pr. 1. september 2012. Styret er av den oppfatning at internt arbeidsmiljø er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

6) Ytre miljø

STLF sin virksomhet er en kontorarbeidsplass. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø med egne produksjonsmidler. STLF sitt arbeidsmiljø, energibruk, transport og avfall reguleres av kontorleieavtale med NTNU.

7) Likestilling

STLF ansatte sekretær pr. 1. september 2012. Sekretæren er mann.

Trondheim, 22. mai 2013

For Sør-Trøndelag lægeforening

(sign.)
Marte Walstad
leder

(sign.)
Ketil Espnes
nestleder