Sak 5 – Årsmelding 2014

Styremøter

Det har vært gjennomført i alt elleve styremøter i 2014: 21. januar, 11. februar, 5. mars, 1. april, 29. april, 4. juni, 26. august, 23. september, 31. oktober (halvdags arbeidsmøte), 18. november og 10. desember.

StyremedlemmerInkludert varamedlemmer som har møtt.

Navn Verv/yrkesforening
Marte Walstad Leder
Bjørn Buan Nestleder
Solveig Klæbo Reitan Styremedlem
Kjetil Andreas H. Karlsen Of
Guro-Marte Gulstad Ylf
Eli Øvstedal AF
Helge Bjørnstad-Pettersen LVS
Lars Johnsen PSL
Leif Anders Stuevold LSA
Tonje Strømholm NAMF
Tobias Martens Pedersen Nmf
Inger Heimdal Stenseng Nmf
Lindy Jarosch-von Schweder Vara (årsmøtevalgt/Of)
Randi Marie Mohus Vara (Ylf)
Torunn Thune Vara (Ylf)
Torstein Sakshaug Vara (AF)

Medlemsmøter

Vårmøte (18. mars)

Under tittelen «Bare én journal. Er det realistisk?». Jan Erik Thoresen, prosjektleder i Helse Midt-Norge RHF, holdt hovedinnlegg. Lasse Folkvord, allmennlege ved Vikhammer legekontor, og Torfinn Eriksen, lege i spesialisering ved avdeling for hjertemedisin på St. Olavs Hospital, kommenterte innlegget og det oppsto en engasjert debatt blant de rundt 50 medlemmene som møtte opp.

Årsmøtet (13. mai)

Før årsmøtesakene ble det holdt to innledninger. Daniel Haga innledet om utfordringer og muligheter for Helse Midt-Norge i 2014. Thomas Keil innledet om PET.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt iht. styrets innstilling.

Følgende valgkomité ble valgt: Ketil Arne Espnes (leder), Kristin Lamvik Kjørholt og Trond Viset.

På slutten av årsmøtet ble Ketil Arne Espnes og Trine Stokstad tildelt Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen.

Det møtte rundt 20 medlemmer på årsmøtet. Det var sosialt samvær med tapas etter årsmøtet.

Andre aktiviteter

Hurtigrutekonferansen (14.–16. oktober)

Legeforeningens lokalforeninger og regionutvalgene i Nord- og Midt-Norge arrangerte sammen Hurtigrutekonferansen 2014, som vi gledelig nok igjen fikk arrangert i sin helhet på Hurtigruten mellom Trondheim og Tromsø.

Hovedtema for det fagligpolitiske programmet var:

 • Rusa og gal – mellom alle stoler?
 • Ikke all behandling er nyttig og nødvendig
 • Nasjonal sykehusplan og sentralisering
 • Klagesaker – til nytte for pasientsikkerheten eller et unødvendig onde?

I tillegg innledet Laila Didriksen om livet som lege i distriktet og det ble avholdt tillitsvalgtkurs for både KS- og Spekter-området.

Konferansen ble fulltegnet og det deltok derfor 100 personer på konferansen, med god deltakelse fra Legeforeningen sentralt (sekretariat og politiske ledelse), fra forvaltningsetater, fra helseforetakene og fra tillitsvalgte i Legeforeningens lokalforeninger i Nord- og Midt-Norge.

Helsepolitisk seminar (28. november)

Legeforeningens regionutvalg i Midt-Norge og det regionale helseforetaket i Midt-Norge arrangerte et helsepolitisk seminar på Rica Hell hotell på Stjørdal.

Temaet var samhandling om pakkeforløp for nyoppdagede kreftpasienter og følgende problemstillinger ble belyst:

 • Hvordan passer politiske og faglige strategier sammen?
 • Samhandling om pakkeforløp til nyoppdagede kreftpasienter
 • Hvordan passer politiske og faglige strategier sammen i praksis?

Seminaret samlet rundt 50 deltakere.

Utvalgte saker

Høringer

Styret har i 2014 avgitt høringssvar i følgende saker:

 • Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2016
 • Forslag til tema for den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet 20.–22. mai 2014
 • Forslag til endringer av De etiske regler for leger
 • Statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan
 • Kandidat til Akademikerprisen 2014
 • Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet
 • Utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
 • Ny strategi for Norsk Helsenett - Strategi 2020
 • Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal
 • Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
 •  Innspill til ny folkehelsemelding
 • Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU
 • Evaluering av EAT-samarbeidet
 • Utkast til Legeforeningens statusrapport om legevakt
 • Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Handlingsplan for Sør-Trøndelag legeforening 2013–15

Styret har revidert sin handlingsplan for to-årsperioden. Fullstendig handlingsprogram kan leses på foreningens nettsider, men vi gjengir hovedpunktene her:

Sør-Trøndelag legeforening vil møte utfordringene med

1. Ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging
Medisinsk fag og kompetanse må ligge som et premiss i alle beslutninger og all ledelse. Forskning og kompetansebygging må være en forutsetning for all medisinsk virksomhet.

Det innebærer å holde faglighet og medisinsk kompetanse i form av forskning, undervisning, legehåndverk og pasientsikkerhet høyt. Dette gjelder blant annet i utvikling og drift av helsetjenestetilbud, i forhandlinger om arbeidsforhold og i kontakt med media og helsemyndigheter. 

2. Helsepolitisk synlighet og innflytelse
Være der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer. 

Det innebærer:

 • Å delta i utvalg og styrer som har helsepolitisk innflytelse
 • Å være synlig i media gjennom kronikker, uttalelser og leserbrev
 • Å samarbeide med brukerutvalg og pasientorganisasjoner
 • Å delta i Legeforeningens høringsarbeid 

3. Organisasjonsbygging
Arbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk arbeid. Styrke lege–lege-samhandlingen.

Det innebærer:

 • Å styrke tillitsvalgtsopplæringen
 • Å arrangere medlemsmøter om aktuelle tema
 • Å medvirke til felles kurs og seminarer for leger i 1. og 2. linje og innen ulike spesialiteter
 • Å styrke og holde frem kollegastøtteordningen
 • Å samarbeide med Legeforeningen sentralt

Utvalg

Kurskomitéen

Kurskomitéen har i 2014 bestått av:

Torstein Sakshaug (leder)
Lasse Holanger
Marit Beate Smetbak
Peter Christoph Braunlich
Roar Dyrkorn
Roger Askim

Kurskomitéen arrangerte kurs i akuttmedisin, 23.–24. april og årsmøtekurset i klinisk farmakologi, 13.–14. mai. 

Det var møte mellom kurskomitéen og styret under styremøtet 10. desember.

Støttekollega

I 2014 har vi hatt seks støttekolleger i Sør-Trøndelag, alle i Trondheim (tre allmennpraktikere, tre sykehusleger. Tre kvinner, tre menn). Det har vært seks henvendelser av støttesøkende kolleger, og disse ble håndtert av tre av støttekollegene. Det har ikke vært noen lokale samlinger blant støttekollegene, men det pågår et forsøk på å få til dette. Det har de siste tre år blitt gjort forsøk på å rekruttere privatpraktiserende psykiatere og psykologer, som kan tenke seg å gi behandlingstilbud på kortere varsel til legekolleger som har vært i kontakt med støttekollegaordingen. Man er ikke helt i mål med dette arbeidet ennå. For å gjøre ordningen bedre kjent er det gjort forsøk på å få tid til å informere om ordningen på fylkesmannens kurs for turnusleger, samt fast lenke til ordningen på St. Olavs hospitals internsider. Begge deler er blitt avvist. Framtidig rekruttering av støttekolleger i Sør-Trøndelag bør sørge for en noe bedre spredning av tilbudet i fylket.

Trondheim, 25. februar 2015

For Sør-Trøndelag legeforening

(sign.)
Marte Walstad
leder

(sign.)
Bjørn Buan
nestleder