Sak 6 – Årsberetning 2014

1) Virksomhetens art og lokalisering

Sør-Trøndelag legeforening (STLF) er en lokalforening under Den norske Legeforening, jf. Legeforeningens lover § 1-3 pkt 3.a.

STLF er en fagforening og en fagpolitisk forening som er en egen juridisk enhet, men har samme formål som moderforeningen:

1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.

2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser.

3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.

4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.

5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk.

6. å fremme tiltak for folkehelsen.

7. å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

For mer utførlig beskrivelse av aktiviteten vises til årsmelding for 2014. 

STLF har hovedbase i Trondheim. 

Forretningsadresse er:
Institutt for samfunnsmedisin, MTFS, 7489 Trondheim.

2) Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 69 067. Dette er i samsvar med budsjett, og skyldes god budsjettstyring og en styrket regnskapsfunksjon.

3) Utviklingsaktiviteter

  1. Ivareta medisinsk faglighet og kompetansebyggingMedisinske fag og kompetanse må ligge som et premiss i alle beslutninger og all ledelse. Forskning og kompetansebygging må være en forutsetning for all medisinsk virksomhet.
  2. Helsepolitisk synlighet og innflytelseVære der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer.
  3. OrganisasjonsbyggingArbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk arbeid. Styrke lege–lege-samhandlingen.

4) Fortsatt drift

Styret i STLF mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning.

5) Arbeidsmiljø

STLF ansatte sekretær pr. 1. september 2012. Styret er av den oppfatning at internt arbeidsmiljø er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

6) Ytre miljø

STLF sin virksomhet er en kontorarbeidsplass. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø med egne produksjonsmidler. STLF sitt arbeidsmiljø, energibruk, transport og avfall reguleres av kontorleieavtale med NTNU.

7) Likestilling

STLF ansatte sekretær pr. 1. september 2012. Sekretæren er mann.

Trondheim, 26. mars 2015

For Sør-Trøndelag legeforening

(sign.)
Marte Walstad
leder

(sign.)
Bjørn Buan
nestleder