Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2016

Sak 5 – Årsmelding 2015

20. mai 2016

Medlemmer

Sør-Trøndelag legeforening var ved utgangen av året 1956 medlemmer.

Styremøter

Det har vært gjennomført i alt ti styremøter i 2015: 27. januar, 25. februar, 26. mars, 15. april, 19. mai, 18. juni, 25. august, 18. september (halvdags arbeidsmøte), 11. november og 3. desember.

Styremedlemmer

Inkludert varamedlemmer som har møtt.

Navn Verv/yrkesforening Periode
Marte Walstad Leder 01.01.2015–31.08.2015
Lindy Jarosch-von Schweder Leder
Of
Vara (årsmøtevalgt) 
01.09.2015–31.12.2015
23.01.2015–18.05.2015
01.01.2015–31.08.2015 
Bjørn Buan Nestleder/økonomiansvarlig 01.01.2015–31.12.2015
Solveig Klæbo Reitan
Styremedlem 01.01.2015–31.08.2015
Peter Bräunlich Styremedlem 01.09.2015–31.12.2015
Kjetil Andreas H. Karlsen Of 01.01.2015–31.08.2015
Kurt Østhuus Krogh Of 01.09.2015–31.12.2015
Guro-Marte Gulstad Ylf 01.01.2015–31.12.2015
Eli Øvstedal AF 01.01.2015–31.12.2015
Helge Bjørnstad-Pettersen LVS 01.01.2015–31.12.2015
Lars Johnsen PSL 01.01.2015–31.08.2015
Harald Fredrik Ulltveit-Moe PSL 01.09.2015–31.12.2015
Leif Anders Stuevold LSA 01.01.2015–31.08.2015
Helge Hatlevoll LSA 01.09.2015–31.12.2015
Tonje Strømholm NAMF 01.01.2015–31.12.2015
Inger Heimdal Stenseng Nmf 01.01.2015–31.08.2015
Øystein Ohr Nmf 01.09.2015–31.12.2015
Arne Helland Vara (årsmøtevalgt)  
Frode Manstad-Hulaas Vara Ylf  
Fabian Kirchner Vara Ylf  
Toril Synnøve Nilsen Vara NAMF  
Torstein Sakshaug Vara AF  

Medlemsmøter

Vårmøte (15. mars)

Under tittelen Et helsevesen for de friske? Norheimutvalgets innstilling ble debattert med innledninger ved Gunn Karin Gjul, leder for samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet og medlem av prioriteringsutvalget og Sven Erik Gisvold, professor i anestesiologi og styremedlem i Helsetjenesteaksjonen. Møtet ble avholdt på Studentersamfundet i Trondheim.

Møtet ble omtalt i Tidsskriftet nr. 8 – 5. mai 2015.

Årsmøtet (21. april)

Før årsmøtesakene ble det holdt en innledning ved Jan Hoff, professor i medisin ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og avd. fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital under tittelen På jakt etter ungdomsskilden!

Det ble valgt nytt styre, jf. oversikten over.

Årsberetning og regnskap ble vedtatt iht. styrets innstilling. I budsjettbehandlingen ble det fremmet forslag om å sette av 100 000 kroner til styrets disposisjon. Forslaget og styrets innstilling til budsjett forøvrig ble enstemmig vedtatt.

På slutten av årsmøtet annonserte styret at Jon Helle (overlege psykiatri ved St. Olavs Hospital, leder av Of og visepresident i Legeforeningen) tildeles Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen. Helle hadde ikke anledning til å møte på årsmøtet og prisen ble overlevert under Legeforeningens landsstyremøte i mai.

Det møtte i overkant av 50 medlemmer på årsmøtet. Det var sosialt samvær med tapas etter årsmøtet.

Andre aktiviteter

Landsstyremøtet (27.–29. mai)

Sør-Trøndelag legeforening var medarrangør av Legeforeningens landsstyremøte i 2015, som fant sted på Scandic Nidelven 27.–29. mai.

Medarrangørenes viktigste oppgave under et landsstyremøte er tradisjonelt å stå for middag og sosialt arrangement første kveld. Dette la vi til Ringve museum, hvor delegatene kunne delta på guidet omvisning før det ble servert tapas. Kulturelle innslag gjennom hele landsstyremøtet er også en viktig oppgave for medarrangørene, og programmet besto av: Foetus ex Ore, Svevestøv, strykerkvartett fra Trondheimssolistene på Ringve, historiker Daniel Johansen under festmiddagen, konsert med Ida Jenshus etter festmiddagen og Andreas Aase.

Styret la ned et stort arbeid i forberedelsene av landsstyremøtet, som ble en stor suksess og fikk svært god omtale fra både delegater, sekretariat og ledelse.

Hurtigrutekonferansen (14.–16. oktober)

Legeforeningens lokalforeninger og regionutvalgene i Nord- og Midt-Norge arrangerte sammen Hurtigrutekonferansen 2015 ombord Hurtigrutens MS Finnmarken.

Hovedtema for det fagligpolitiske programmet var:

 • Lojalitet versus lydighet
 • Prioritering i helsetjenestene
 • Nasjonal helse- og sykehusplan
 • Primærhelsetjenesten – hva nå?

I tillegg holdt Olaf Aasland fra Legeforskningsinstituttet innledning under tittelen Friske leger – syk medisin om legers helse og fagdirektør i Legeforeningen Bjarne Riis Strøm innledet om status og fremdrift i spesialistutdanningen. Det ble avholdt tillitsvalgtkurs for både KS- og Spekter-området.

Konferansen ble fulltegnet og det deltok derfor 100 personer på konferansen, med god deltakelse fra Legeforeningen sentralt (sekretariat og politiske ledelse), fra forvaltningsetater, fra helseforetakene og fra tillitsvalgte i Legeforeningens lokalforeninger i Nord- og Midt-Norge.

Helsepolitisk seminar 2015 (22. januar 2016)

Legeforeningens regionutvalg i Midt-Norge og det regionale helseforetaket i Midt-Norge arrangerte et helsepolitisk seminar på Rica Hell hotell på Stjørdal. Sør-Trøndelag legeforening har bistått i arrangeringen av seminaret. Da det ikke lot seg gjøre å arrangere seminaret i november/desember 2015, som vanlig, ble seminaret arrangert først på nyåret. Vi velger derfor å omtale seminaret i denne årsmeldingen.

Temaet var nasjonal helse- og sykehusplan, som ble belyst fra både et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv.

Seminaret samlet 60 deltakere.

Utvalgte saker

Media

Sør-Trøndelag legeforening har hatt noen oppslag i mediene:

 • Marte Walstad: – Nav begynner i feil ende, 28. august 2015.
 • Marte Walstad: Vi ønsker å gi deg en fremragende pasientbehandling, leserinnlegg 16. mars 2015.

Høringer

Styret har i 2015 avgitt høringssvar i følgende saker:

 • Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim
 • Forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5
 • Kandidat til Akademikerprisen 2015
 • Legeforeningens samarbeid med andre
 • Forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler
 • NOU 2015-2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø
 • Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer
 • Akademikernes klima- og miljøpolitiske policydokument
 • Forskrift om straffegjennomføring i Nederland
 • Lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur
 • Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg
 • Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
 • NOU 2015-11 – Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenestenHelseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv

Handlingsplan for Sør-Trøndelag legeforening 2015–17

Styret har revidert sin handlingsplan for to-årsperioden. Fullstendig handlingsprogram kan leses på foreningens nettsider, men vi gjengir hovedpunktene her:

Sør-Trøndelag legeforening vil møte utfordringene med

1. Å ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging
Medisinsk fag og kompetanse må ligge som et premiss i alle beslutninger og all ledelse. Fagutvikling og forskning må være en forutsetning for all medisinsk virksomhet. Økt fokus på innovasjon.

Det innebærer å holde faglighet og medisinsk kompetanse høyt i:

 • pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten (legehåndverk)
 • forskning og innovasjon
 • fagutvikling og kompetasebygging
 • undervisning

Dette gjelder bl.a. i utvikling og drift av helsetjenestetilbud (f.eks. pasientforløp, IKT og samhandling), i forhandlinger om arbeidsforhold og i kontakt med media og helsemyndigheter.

2. Økt samhandling
Skape gode møteplasser og kommunikasjonsmuligheter mellom leger i spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Det innebærer:

 • å arrangere faglige kurs og seminarer for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten gjennom kurskomitéen og i samarbeid med andre instanser
 • å arrangere sosiale arrangement

3. Helsepolitisk synlighet og innflytelse
Være der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer.

Det innebærer:

 • å delta i utvalg og styrer som har helsepolitisk innflytelse
 • å være synlig i media gjennom kronikker, uttalelser og leserbrev
 • å samarbeide med brukerutvalg og pasientorganisasjoner
 • å delta i Legeforeningens høringsarbeidå påvirke politiske myndigheter

4. Organisasjonsbygging
Arbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk arbeid.

Det innebærer:

 • å styrke kompetansen til tillitsvalgte
 • å arrangere medlemsmøter om aktuelle tema
 • å styrke og holde frem kollegastøtteordningen
 • å samarbeide med Legeforeningen sentralt
 • å ha gode og informative nettsider

Utvalg

Kurskomitéen

Kurskomitéen har i 2015 bestått av:

Torstein Sakshaug (leder)
Lasse Holanger
Marit Beate Smetbak
Peter Bräunlich
Roar Dyrkorn
Roger Askim

Kurskomitéen arrangerte kurs i akuttmedisin, 14.–15. april og årsmøtekurset i helserett for leger og normaltariffen, regnskap og skatt, 21.–22. april.

Trondheim, 16. mars 2016

For Sør-Trøndelag legeforening

(sign.)
Lindy Jarosch-von Schweder
 leder

(sign.)
Bjørn Buan
nestleder