Retningslinjer for økonomiske søknader til Sør-Trøndelag legeforening

Sør-Trøndelag legeforening (STLF) mottar jevnlig søknader pengebevilgning til ulike prosjekter og formål, hovedsaklig til aktiviteter innen egen forening, men også til aktiviteter utenfor foreningen, men hvor temaet er relevant for vår forening. STLF har tatt høyde for dette i budsjettet og styret har hvert år en pott med midler vi kan bevilge. For 2024 har årsmøtet vedtatt at potten er på 50 000 kroner. Denne skal fordeles på mange søknader.

Styret i STLF har vedtatt følgende retningslinjer som må følges og oppfylles for å behandle slike søknader:

Prosjektet må ha et faglig innhold. Vi bevilger ikke støtte til arrangementer som utelukkende er av sosial karakter. Det må komme tydelig fram hva søknaden gjelder, f.eks. utgifter i forbindelse med å hente inn en foreleser.

Det må følge med en beskrivelse av arrangementet, f.eks. i form av et program.

Det må følge med et budsjett for hele prosjektet og et beløp det søkes om.

Søknaden må sendes oss før arrangementet. Vi bevilger ikke søknader i etterkant av gjennomført arrangement. Alle søknader behandles av styret, som i hovedsak møtes månedlig. Styret står helt fritt til å vurdere alle søknader og det gis ingen signaler eller tilsagn i forkant av styrebehandlingen.

Regnskap må sendes i etterkant. I utgangspunktet utbetales støtte først når regnskap er innsendt, men dette kan avvikes dersom utbetaling av støtte på forhånd er en forutsetning for at arrangementet kan finne sted.