Sør-Trøndelag legeforenings handlingsprogram for 2013–15

Bakteppe/Utfordringer

 • Flere pasienter skal utredes og behandles i kommunehelsetjenesten. Færre skal innlegges og henvises til sykehus. Kommunen skal utvikle kommunale akutte døgnopphold for å redusere innleggelser i sykehus.
 • IKT skal utvikles for kvalitetssikring av pasientforløp og samhandling, der målet er én innbygger – én journal.
 • Det forventes at nivået på forskning og faglig utvikling skal holdes høyt.

Vi opplever at legers arbeidsforhold står under press, med brudd på arbeidstidsbestemmelser og store krav til effektivitet og produktivitet. Tilsvarende opplever vi at faglig kvalitet på helsetjenestene, vedlikehold av kompetanse og pasientsikkerhet stadig settes under press. Vi frykter at legers faglige kompetanse i stadig mindre grad blir tatt med i utvikling og drift av helsetjenestene. Dyktige ledere er en forutsetning for drift og videreutvikling av gode tjenester i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Hovedproblemstillinger for yrkesforeningene i Sør-Trøndelag legeforening

 • Legene i helseforetakene opplever stort press på arbeidstid og arbeidsmiljø med brudd på arbeidstidsbestemmelser og gjeldende avtaler. Fagutvikling prioriteres ikke tilstrekkelig.
 • Leger i spesialisering (LIS) har fortsatt kortvarige midlertidige ansettelser som fratar dem reelle arbeidstakerrettigheter.
 • Fastlegene mangler innflytelse på oppgave- og ansvarsfordeling mellom nivåene i helsetjenesten, da de ikke er inkludert i samhandlingsutvalg mellom helseforetak og kommuner. Oppgavetilfanget er for stort i forhold til antall fastleger.
 • Avtalespesialistenes framtidige rolle er beskrevet i Helse Midt-Norges prosjekt Organisering av avtalespesialister i Midt-Norge. Vi forventer nå at dette prosjektet settes ut i livet.
 • Arbeidsmedisinerne blir ikke i tilstrekkelig grad tatt med i Inkluderende arbeidsliv (IA) og strever med å få ressurser til rekruttering.
 • Lønns- og arbeidsvilkår for leger i forskning og undervisning har dessverre ikke fulgt utviklingen i andre legegrupper.
 • Nye lovkrav utløser behov for samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunene, som ikke kan møtes med dagens små deltidsstillinger.
 • Medisinerstudentene har utfordringer med innhold og utvikling av studiet og turnusordningen.

Sør-Trøndelag legeforening vil møte utfordringen med

1. Ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging

Medisinske fag og kompetanse må ligge som et premiss i alle beslutninger og all ledelse. Forskning og kompetansebygging må være en forutsetning for all medisinsk virksomhet.

Dette innebærer å holde faglighet og medisinsk kompetanse i form av forskning, undervisning, legehåndverk og pasientsikkerhet høyt. Dette gjelder blant annet i utvikling og drift av helsetjenestetilbud, i forhandlinger om arbeidsforhold og i kontakt med media og helsemyndigheter.

2. Helsepolitisk synlighet og innflytelse

Være der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer.

Det innebærer:

 • Å delta i utvalg og styrer som har helsepolitisk innflytelse
 • Å være synlig i media gjennom kronikker, uttalelser og leserbrev
 • Å samarbeide med brukerutvalg og pasientorganisasjoner
 • Å delta i Legeforeningens høringsarbeid

3. Organisasjonsbygging

Arbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk arbeid. Styrke lege–lege-samhandlingen.

Det innebærer:

 • Å styrke tillitsvalgtopplæringen
 • Å arrangere medlemsmøter om aktuelle tema
 • Å medvirke til felles kurs og seminarer for leger i 1. og 2. linje og innen ulike spesialiteter
 • Å styrke og holde fram kollegastøtteordningen
 • Å samarbeide med Legeforeningen sentralt