Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen

Statutter

Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen er opprettet i den hensikt å rekruttere og stimulere avdelingens medlemmer til aktiv deltagelse i tillitsvalgtarbeidet og å synliggjøre tillitsvalgtarbeid på alle nivå i foreningen.

Ved tildeling av prisen vil et bredt engasjement over tid bli tillagt vekt. Særlig vekt vil bli tillagt engasjement ut over egen yrkesforening og tillitsvalgtarbeid som kommer alle medlemmene i foreningen til nytte.

Prisen kan deles ut én gang årlig, prisutdelingen foregår på Sør-Trøndelag legeforenings ordinære årsmøte.

Prisvinner mottar et kunstverk. Flere prisvinnere kan få prisen samme år. Beløpet som kan benyttes til innkjøp av kunstverk er begrenset oppad til 20 000 kroner per år.

Begrunnede forslag til prisvinner(e) oversendes til Sør-Trøndelag legeforenings styre. Fristen for innsending av forslag til prisvinnere kunngjøres på foreningens hjemmeside. Sittende styremedlemmer kan ikke foreslås som prismottakere.

Styret i Sør-Trøndelag legeforening oppnevner tre av sine styremedlemmer til en priskomité som vurderer og innstiller overfor styret.