Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 11. november 2015

27. november 2015

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Fabian Kirchner (Ylf), Eli Øvstedal (AF, fra kl. 19:15), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA), Øystein Ohr (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling og saksliste ble godkjent.

76/2015 Fra foreningene

Ylf:

 • Faste stillinger.

Nmf:

 • Fått gjennomslag for lønnskrav for medisinstudenter uten lisesns ved en del helseforetak (men ikke St. Olavs).
 • Venter på tallene fra forrige runde med turnussøknader.

AF:

 • Har avholdt tariffkonferanse. Noen av temaene: Ønske om takst for samhandling, rekruttering, pensjon, fastlønn/næringsdrivende.

77/2015 Godkjenning av handlingssprogrammet

 • Lindy hadde ryddet litt i dokumentet siden arbeidsmøtet og det ble gjennomgått og endelig godkjent.

78/2015 Utadrettet virksomhet

 • Runde om det foreløpige arbeidet i arbeidsgruppene.

79/2015 Hurtigrutekonferansen 2015 – evaluering

 • Mer og bedre mat til pausene.
 • Tilrettelegge bedre for dialog (f.eks. gruppearbeid) under tillitsvalgtkursene.
 • Litt for kort tid til de helsepolitiske debattene.
 • Mer interaksjon, mindre Powerpoint.

80/2015 Vårmøte 10. mars 2016

 • Tema: Rus
 • Arbeidsgruppe: Lindy, Tonje, Kurt.

81/2015 Årsmøte

 • Sted: Scandic Lerkendal.
 • Kurskomitéen vurderer emnekurs i pasientkommunikasjon.

82/2015 Kort orientering om helsepolitisk seminar

 • Kort orientering om tid, sted og program.

83/2015 Arrangering av kurs

 • Diskusjon.
 • Vi inviterer kurskomitéen til styremøtet 20. januar.

84/2015 Høringer

Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg

Frist utløpt. Høringssvar er allerede levert.

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Frist utløpt. Høringssvar er allerede levert.

Policynotat om antibiotikaresistens

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

Vedtak: Vi leverer ikke høringssvar.

Forslag til endringer i psykisk helsevernloven

Vedtak: Vi leverer ikke høringssuttalelse.

Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Frist utløpt. Høringssvar ikke levert.

Endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes

Frist utløpt. Høringssvar ikke levert.

Utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Frist utløpt. Høringssvar ikke levert.

85/2015 Søknader

Vedtak:

 1. Søknad om driftsmidler til Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) avslås.
 2. Søknad om støtte til pleiemedhjelperkurs fra Nmf Trondheim innvilges med 10 000 kroner.

86/2015 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Vi vil vurdere å opprette et medlemsbrev som kan sendes ut med (u)jevne mellomrom.
 • Det ble tatt bilde av styret til nettsak om det nye styret og en takk til Marte. Inkludert handlingsprogram.
 • Datoer for vårmøte og årsmøte.

87/2015 Eventuelt

Innovasjonskonferansen «Pasientens helsetjeneste»

Lindy og Bjørn deltar på konferansen og vi dekker deltakeravgiften.

Møteplan, flytting av et styremøte

Vedtak: Styremøtet 14. april flyttes til 18. april.

Seminar for lokalforeningene

Lindy, Peter og Kenneth deltar på seminar for lokalforeningene 12. og 13. november.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:35.