Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 15. april 2015

Tilstede

Marte Walstad (leder), Solveig Klæbo Reitan (styremedlem), Frode Manstad-Hulaas (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Inger Heimdal Stenseng (Nmf), Leif Anders Stuevold (LSA, fra kl. 18:55), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Bjørn Buan (styremedlem), Lindy Jarosch-von Schweder (Of).

Ikke møtt: Lars Johnsen (PSL), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS).

Konstituering

Innkalling og saksliste ble godkjent.

31/2015 Fra foreningene

NAMF:

 • Forsøker å rekruttere nye tillitsvalgte.

Ylf:

 • Faste stillinger fra 1. juli.

AF:

 • Tariffkonferanse. Særavtaler om legevakt og bistillinger.
 • ASU-møte.

32/2015 Årsmøte 21. april 2015

 • Følger opp Hoff ang. tidsbruk. Viktig med tid til debatt.
 • Tillitsvalgtpris: Styret innstiller innkommet forslag. Tonje, Lindy og Helge følger opp.
 • Nye påminnelser sendes fredag (e-post med sakspapirer) og mandag (SMS).

Innstilling:

 1. Tone Dorthe Sletten innstilles som dirigent.
 2. Kenneth T. Kjelsnes innstilles om referent.

33/2015 Landsstyremøte 27.–29. mai 2015

 • Heidi Eidem, leder av helse- og velferdskomitéen, ønsker velkommen pva. Kommunen.
 • Det er berammet befaring på Ringve med cateringselskapet for å vurdere plassering/antall bord og stoler, samt telt.
 • Solveig avtaler tidspunkt for strykerne på Ringve.
 • Delegatgave må purres. Nå haster det litt mer enn før.
 • Marte har satt opp forslag til program for festmiddag. Hun purrer på en tilbakemelding fra sentralt.

34/2015 Høringer

Forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge)

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til nytt policynotat Offentlig og privat helsetjeneste

Vedtak: Inger skriver forslag til høringsuttalelse.

NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Vedtak: Eli og Tonje skriver forslag til høringsuttalelse.

EPJ Standard del 5 – arkivuttrekk

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

EPJ standard del 2 - tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

35/2015 STLFs representant i Nidarosfondets styre

Vedtak: Torstein Sakshaug oppnevnes som Sør-Trøndelag legeforenings representant i Nidarosfondets styre.

36/2015 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Årsmøtet.
 • Vi vurderer å lage en nettsak om høringssvarene våre.

37/2015 Eventuelt

 • Styremøtet i mai flyttes til 19. mai.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 19:54.