Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 18. juni 2015

Tilstede

Marte Walstad (leder), Bjørn Buan (styremedlem), Solveig Klæbo Reitan (styremedlem), Kjetil Karlsen (Of), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm/Toril Nilsen (NAMF), Leif Anders Stuevold (LSA), Inger Heimdal Stenseng (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS).

Ikke møtt: Lars Johnsen (PSL).

Konstituering

Innkalling og saksliste ble godkjent.

48/2015 Fra foreningene

 • ASU (AF)
 • Nasjonal eksamen (Nmf).
 • Mottaksfunksjoner (Of)
 • Stein Kaasa slutter som viseadministrerende direktør (Of).

49/2015 Landsstyremøte 27.–29. mai 2015 – evaluering

 • Marte oppsummerte.
 • Gjennomgang av regnskapet.

50/2015 Referat fra møte i regionsutvalget 3. juni 2015

 • Marte orienterte.

51/2015 Hurtigrutekonferansen 2015, 14.–16. oktober

 • Marte orienterte.

52/2015 Høringer

Felleskatalogen; fortsatt behov for papirutgave?

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i undervisning og forsking

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Søknad om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

53/2015 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Hurtigrutekonferansen.
 • Landsstyremøtet (Inger).
 • Faste stillinger for LIS (Guro-Marte).

54/2015 Møteplan for høsten

Vedtak:
Tirsdag 25. august (allerede vedtatt)
Fredag 18. september (arbeidsmøte)
Onsdag 4. november
Torsdag 3. desember
Fredag 11. desember (julebord)

55/2015 Eventuelt

Vara til STLFs representant i Nidarosfondets styre

Vedtak: Marte får fullmakt til å finne en vararepresentant.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 19:07.