Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 18. september 2015

20. oktober 2015

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (styremedlem), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurs Østhuus Krogh (Of), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Øystein Ohr (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Konstituering

Innkalling og saksliste ble godkjent.

64/2015 Konstituering av styret

 • Det ble gjennomført en presentasjonsrunde.

Vedtak: Bjørn Buan ble valgt som nestleder.

65/2015 Kort orientering om styrearbeid, hva det innebærer og hvilke forventninger som stilles til styremedlemmene

 • Bjørn holdt en kort orientering om styrearbeid.
 • Kommentarer/spørsmål.

66/2015 Presentasjon av foreningene og viktige saker

AF:

 • Lønnsforhandlinger: Fått veldig lite i år. Mye fram og tilbake om lovligheten ved å ta gebyr for transaksjoner ved betaling via betalingsautomat.
 • Reforhandlinger av de individuelle avtalene fastlegene har med kommunene.
 • Legevakt (ny legevakt i Trondheim). Øyeblikkelig hjelp-senger. Innholdet er fortsatt uklart.
 • Satt ned et utvalg for å se på sykehjemsleger. Problemet er at Trondheim kommune ikke vil bruke økonomiske midler på dette.

Ylf:

 • Faste stillinger. Skal ha vært innført seinest 1. juli i år. Malen for arbeidskontrakt og utdanningsplan har vi ikke ennå fått. Kaotisk situasjon for tillitsvalgte nå.
 • Spesialitetsstruktur. Sykehuset ønsker å korte ned utdanningstiden for spesialisering.
 • Gravide blir ikke alltid behandlet likeverdig.
 • Systemet med sommerferieplanlegging gjør at det akkurat går opp for å oppfylle vernebestemmelsene, men så fort én blir syk ryker dette.

Nmf:

 • Kriterier for tildeling av turnusplass.
 • Nasjonal eksamen. Uklart hva man skal med det.

LSA:

 • Treffes én gang i året under en samling hos Fylkesmannen.
 • Opplever at det er få søkere til kommuneoverlegestillingene. Anses som en uriaspost mange plasser. Stillingene er også ofte alt for små og dårlig betalt.

Of:

 • Kombinerte stillinger opp mot universitetet. Dersom man jobber 50/50 går man betydelig ned i lønn og ender derfor ofte opp med 150 % stilling.
 • Produksjonskravet (antall pasienter/prosedyrer) øker. Går på bekostning av tiden man skal bruke til faglig oppdatering.
 • Overlegepermisjon (4 mnd. hvert 5. år). Vanskelig for en del å ta ut, fordi sykehuset ikke budsjetterer med det. Jobbes med prosedyre for overlegepermisjon. Tilfeller av forsøk fra arbeidsgiver på å bestemme hva overlegepermisjonen skal benyttes til.

LVS:

 • Kombinerte stillinger.
 • 120 %-stillinger. Pensjon.
 • Anledningen til å stå i jobb til 72 år gjelder ikke for statsansatte (her gjelder tjenestemannsloven).

Bjørn:

 • EPJ-arbeidet.

NAMF:

 • Internasjonal arbeidsmedisin. Støtte til forskningsprosjekter i andre land.
 • Styrke utdanningen i arbeidsmedisin.
 • Styrke BHT og legenes rolle i denne.

67/2015 Handlingsprogram 2015–17

 • Eksisterende handlingsprogram ble gjennomgått og oppdatert.

Vedtak: Handlingsprogrammet skal gjennomgås i styret hvert halvår for å gjøre opp status på oppfølging.

68/2015 Utadrettet virksomhet

 • Lindy innledet kort.
 • Diskusjon.

Vedtak:

 1. Det opprettes tre arbeidsgrupper med oppgave å foreslå en strategi for hvordan STLF kan påvirke og synliggjøre seg utad i saker om hhv. samhandling, sykehjemsmedisin og skolehelse.
 2. Arbeidsgruppe samhandling: Kurt, Peter, Helge H.
 3. Arbeidsgruppe sykehjemsmedisin: Lindy, Bjørn, Helge H.
 4. Arbeidsgruppe skolehelse: Lindy, Tonje, Eli.

69/2015 Møteplan høst 2015/vår 2016

Vedtak:

Styremøter:
11. november
3. desember
20. januar
16. februar
16. mars
14. april
19. mai
14. juni

Vårmøte:
10. mars (kl. 19)

Årsmøte:
2. juni

Presidenten inviteres til årsmøtet.

70/2015 Hurtigrutekonferansen – kort orientering om status

 • Kenneth orienterte kort.

71/2015 EDB ved organisasjonssekretæren

 • Kenneth holdt kort foredrag, som økte styremedlemmenes kompetanse i bruk av elektroniske verktøy.

72/2015 Høringer

Mulighetsstudien

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur

Vedtak: Kurt skriver forslag til høringsuttalelse.

Utvalg for legehelse - oppnevning av styre for perioden 2016 - 2019

Vedtak: Christina Drewes (gjenvalg) og Signe Lohmann-Lafrenz. Kandidatene forespørres før de foreslås.

73/2015 Søknader

Vedtak:

 1. Vi bevilger 5000 kroner i støtte til Flyktningehjelpen.
 2. Søknad om sponsormidler til MF Placebos 40-årsjubileum avslås.

74/2015 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Bevilgning til Flyktningehjelpen.
 • Takk til Marte.

75/2015 Eventuelt

Lokalforeningsseminar, 12.–13. november
Lindy orienterte om at vi deltar på lokalforeningsseminar, 12.–13. november.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 19:00.