Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 25. februar 2015

Tilstede

Marte Walstad (leder), Bjørn Buan (nestleder, fra kl. 20:00), Solveig Klæbo Reitan (styremedlem, til kl. 20:00), Lindy Jarosch-von Schweder (Of), Guro-Marte Gulstad (Ylf), Torstein Sakshaug (AF), Leif Anders Stuevold (LSA), Inger Heimdal Stenseng (Nmf), Christina Drewes (gjest), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Tonje Strømholm (NAMF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS).

Ikke møtt: Lars Johnsen (PSL).

Christina Drewes, leder for støttekollega-ordningen i Sør-Trøndelag, orienterte om deres arbeid.

Konstituering

Innkalling og saksliste ble godkjent.

11/2015 Fra foreningene

Nmf:

 • Har arrangert kurs i søknads- og CV-skriving.
 • Forbereder seg til landsmøte i Budapest i mars.
 • Nasjonal eksamen er aktuelt om dagen. Arrangerer allmøte om dette neste uke.
 • Kurs om legemiddelgjennomgang i dag.

Of:

 • Tillitsvalgtkurs sammen med Ylf i neste uke.
 • En del spørsmål rundt utdannings-/overlegepermisjon. Noen forsøk fra lederhold på å overstyre innholdet i denne.

Ylf:

 • Møte om faste stillinger i neste uke.
 • Tilfeller der erfarne LIS-leger går bakvakt.

LSA:

 • Helge Hatlevoll er utpekt som LSA-representant fra 1. september.

AF:

 • Normaltariff-forhandlinger.
 • SFS 2305.
 • Forsøk fra Trondheim kommune på å justere stillingsandeler for sykehjemsleger ut fra hvor mange pasienter som er på sykehjemmene.
 • Det tar tid å finne en god form på ASU-møtene.

12/2015 Medlemsmøte 4. mars om prioritering

 • Praktiske avklaringer.
 • Mobilisering.

13/2015 Årsmøte 21. april 2015

 • Innleder er nå klar. Spennende tema.
 • Sakspapirene er i rute. Mangler bare økonomisakene, som tas i neste styremøte.

14/2015 Landsstyremøte 27.–29. mai 2015

 • Marte og Kenneth har vært i møte om delegatgave.
 • Invitasjon til våre lokale gjester er klar og sendes nå ut.
 • Restaurantør på Ringve gård.

15/2015 Høringer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Vi har ikke sendt høringsuttalelse.

Ny papirversjon av helsekort for gravide

Vi har ikke sendt høringsuttalelse.

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi har ikke sendt høringsuttalelse.

Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Vedtak: Lindy/Solveig er ansvarlig for å vurdere om høringssvar skal sendes og utformer ev. forslag til uttalelse.

Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal»

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5

Vedtak: Vi leverer høringsuttalelse der vi støtter uttalelsene til LSA og Norsam.

Invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015

Vedtak: Vi leverer høringsuttalelse der vi foreslår Steinar Krokstad på nytt.

Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2)

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Legeforeningens samarbeid med andre

Vedtak: Kenneth skriver forslag til høringsuttalelse.

16/2015 Referat fra møte i Legeforeningen 13.02.2015 om samarbeid og kompetanseheving i sekretariatene

Kenneth og Marte refererte fra møtet.

En protokoll etter møtet skal skrives av sekretariatet i Dnlf, og denne vil styret få se når den er klar.

17/2015 Søknader

Vedtak:

 1. Søknad om støtte til Norsk Medisinstudentforenings prosjekt MobileMeds avslås.
 2. Søknad om støtte til kurs i legemiddelgjennomgang støttes med 4000 kroner, men styret vil understreke at framtidig finansiering av et slikt kurs må være fakultetets ansvar.
 3. Søknad om støtte til servering ved ALU-møte 17. mars 2015 støttes med 2348 kroner.

18/2015 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Støttekolllega-ordningen: Inger skriver forslag til artikkel.
 • Landsstyremøtet: Saken i Tidsskriftet.

19/2015 Eventuelt

 • Ingen saker.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 20:56.