Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 27. januar 2015

23. februar 2015

Tilstede

Marte Walstad (leder), Bjørn Buan (nestleder), Solveig Klæbo Reitan (styremedlem), Lindy Jarosch-von Schweder (Of), Guro-Marte Gulstad (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Leif Anders Stuevold (LSA), Tonje Strømholm (NAMF), Inger Heimdal Stenseng (Nmf), Ketil Arne Espnes (gjest under sak 04/2015 og 03/2015), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Ikke møtt: Lars Johnsen (PSL).

Konstituering

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende tillegg til eventuelt:

 • Møte med generalsekretær/sekretariat 13. februar
 • RU-møte 28. januar
 • Tillitsvalgtkurs for Kenneth

04/2015 Landsstyremøte 27.–29. mai 2015

 • Omtale av Trondheim til Tidsskriftet er levert og kommer i en av de førstkommende utgavene.
 • Møte om delegatgave 10. februar.
 • Møte i lokal komité 2. februar.
 • Det planlegges nytt møte mellom sentral og lokal komité her i Trondheim i mars.

03/2015 Årsmøte 21. april 2015

 • Marte og Kenneth jobber med ny innleder.

Vedtak:

 • Årsmelding 2014 vedtas som foreslått. Et avsnitt om kollegastøtteordningen legges til.
 • Nytt medlem i komité for pris: Helge.

01/2015 Fra foreningene

AF:

 • Årsmøteforberedelser.

Nmf:

 • Infokveld for 6.-årsstudentene om turnus.
 • Møte om lisens.
 • Søknads- og CV-kurs.
 • Møte med Torstein Lerhol («Mitt møte med helsevesenet»), hvor de inviterer sykepleier- og psykologistudentene også.
 • Landsmøte i slutten av mars.

Of:

 • Lindy vikarierer i styret for Kjetil, som er i overlegepermisjon, fram til medio mai.

Ylf:

 • Ny ordning for tillitsvalgtkurs. Regionale kurs.
 • Faste stillinger. En del uklarheter.

LVS:

 • Lokale lønnsforhandlinger. Store forskjeller i lønn – trynefaktoren spiller alt for stor rolle.

LSA:

 • Årsmøte i LSA i Sør-Trøndelag 19. februar. Der blir det valgt ny tillitsvalgt.

NAMF:

 • Skal få valgt vara til Tonje.
 • NAMF har foreslått folkehelse/arbeidshelse som tema for helsepolitisk debatt på landsstyremøtet.
 • Betydningen av arbeidsmedisinere i bedriftshelsetjenesten.

02/2015 Medlemsmøte uke 10 i 2015

 • 4. mars på Samfundet (Klubben).
 • Innledere: Gunn Karin Gjul og Sven Erik Gisvold.
 • Tittel: Et helsevesen for de friske?
 • Leif Anders er møteleder.

05/2015 Hurtigrutekonferansen 2015, 14.–16. oktober

 • Marte er leder for konferansen.
 • Alle lokallagsledere har fått egne ansvarsområder.
 • Programkomitéen avholder telefonmøte i løpet av mars.

08/2015 Helsepolitiske saker – helseministerens sykehustale 2015

 • Marte oppsummerte fra talen.

07/2015 Referat fra lederseminaret, 14.–15. januar 2015

 • Marte orienterte fra lederseminaret.

06/2015 Høringer

Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Veileder for rusmestringsenhetene

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Landsstyremøte 2015 – innmelding av lovendringsforslag

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Rundskriv til forskrift for legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim

Vedtak: Vi foreslår Jon Helle som president og Marit Halonen Christiansen som visepresident.

Landsstyremøte 2015 – frist for innmelding av ordinære saker, Sak 9 Aktuelle saker og tema for helsepolitiske debatt

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse foreløpig.

Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Helsekrav til førerett

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Vedtak: Solveig vurderer nærmere om vi skal skrive uttalelse og skriver et eventuelt forslag.

Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

09/2015 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Medlemsmøtet.
 • Årsmøtet.
 • To kurs: Akuttmedisinkurset og årsmøtekurset.

10/2015 Eventuelt

Tillitsvalgtkurs for Kenneth

Vedtak: Kenneth invilges fri med lønn for å delta på trinn 1-kurs 17.–18. mars.

RU-møte 28. januar

 • Marte orienterte.

Møte med generalsekretær/sekretariat 13. februar

 • Marte orienterte.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:27