Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 3. desember 2015

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Toril Nilsen (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA), Øystein Ohr (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling ble godkjent.

Sakslisten ble godkjent med to saker meldt til eventuelt:

 1. Referat fra Innovasjonskonferansen
 2. Flytting av dato for styremøtet i januar

88/2015 Fra foreningene

Of:

 • Forslag til prosedyrer for utdanningspermisjon. Ikke enig i innholdet.
 • Et stramt kurs- og konferansebudsjett.

Ylf:

 • Sak i arbeidsretten om rett til fritak fra vakt i 3. trimester for gravide leger.
 • Modul 1-kurs for tillitsvalgte.

AF:

 • Det er kusma i byen.

Nmf:

 • Har gjennomført pleiemedhjelperkurs. Fulltegnet og gode tilbakemeldinger.
 • Grunnutdanningskonferanse. Veien fram til nasjonale vurderingskriterier.
 • Har i dag fått svarene fra turnusundersøkelsen. Mange misfornøyde med ansettelsesprosessen.

Det ble en diskusjon rundt helsetilbudet til asylsøkere.

89/2015 Arbeidsgrupper

 • Kurt la fram et utkast til hvordan man kan jobbe med samhandling.
 • Det settes av et kvarters tid på hvert styremøte for gruppearbeid i arbeidsgruppene.

90/2015 Vårmøte

 • Flyttes til uke 11.

91/2015 Årsmøte

 • Kort orientering om status. Sted er forespurt og det arbeides med en ekstra innleder til årsmøtet.

92/2015 Nytt fra kurskomitéen

 • Akuttmedisinkurs arrangeres 27.–28. september 2016 (uke 39).

93/2015 Høringer

Forslag til endringer i pyskisk helsevernloven

Vedtak: Vi leverer ikke høringssuttalelse.

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Vedtak: Vi leverer ikke høringssuttalelse.

Policynotat fra Legeforeningen «Styrket satsing på rehabilitering»

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Vedtak: Vi leverer ikke høringssvar.

Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

Vedtak: Toril og Tonje sender ut forslag til høringsuttalelse.

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Vedtak: Vi leverer ikke høringssuttalelse.

NOU 2015:11 – "Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenesten

Vedtak: Kurt skriver et utkast til høringsuttalelse.

Landsstyremøtet 2016 – Synspunkter på vinkling av helsepolitisk debatt og aktuelle saker

Vedtak: Vi leverer ikke høringssuttalelse.

94/2015 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Nyhetssak om handlingsprogrammet.

95/2015 Eventuelt

Referat fra Innovasjonskonferansen

Lindy og Bjørn refererte fra konferansen.

Flytting av dato for styremøtet i januar

Vedtak: Styremøtet 20. januar flyttes til 18. januar.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:03.