Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 16. februar 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA), Øystein Ohr (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling ble godkjent.

12/2016 Fra foreningene

Of:

 • Fordypningstid for overlegene. Ulikt hvor godt det er lagt til rette på de ulike avdelingene for å få benyttet denne tiden.

AF:

 • Den nye legevakta i Trondheim. Spørsmål om det skal være faste leger der.
 • Diskusjon om legevakt.

LSA:

 • Har fått en valgkomité oppe og gå og det jobbes med å finne en vara til styret.
 • Diskusjon om kommuneoverlegestillinger.

Ylf:

 • Utdanningssenter. RHF-ene skal overta ansvaret for spesialistutdanningen. Alle planer skal være klar 15. juni.
 • Manglende tilrettelegging for gravide på enkelte avdelinger.
 • Vegring for å innføre faste stillinger i en del tilfeller.

NAMF:

 • Styremøte og fagseminar for lokale tillitsvalgte i forrige uke. Styret går inn for at spesialitetsutdanningen i arbeidsmedisin skal følge samme modell som for allmennmedisin og samfunnsmedisin, som vil si at det ikke skal underlegges RHF-ene.
 • SINTEF-rapport om bedriftshelsetjenesten kommer 1. september.
 • Mentor for bedriftsleger. Det er krav om ett års praksis som bedriftslege for å bli spesialist i arbeidsmedisin, men det er lite struktur på dette.
 • Fagmøter.

Nmf:

 • Placebos 40-årsjubileum har gått av stabelen.

13/2016 Nytt saker fra Legeforeningen sentralt

Rapport om finansiering av helseforsikring

 • Diskusjon.

14/2016 Vårmøte 15. mars

 • Har avtale med sted (Blæst). Det er mulig å kjøpe suppe (i tillegg til drikke).

15/2016 Årsmøtet

 • 2. juni på Scandic Lerkendal.
 • Innledere er klare.
 • Årsmøtekurset er klart og er akkurat søkt godkjent. Tema er pasientkommunikasjon, og det søkes godkjent som 15 timers emnekurs i allmennmedisin og 15 timers valgfritt kurs for alle andre spesialiteter.

16/2016 Aktuelle helsepolitiske saker

 • Nav og sykepengerefusjon.
 • Kommende forhandlinger.

17/2016 Ny forvaltningsavtale med Alfred Berg

 • Bjørn la fram saken til diskusjon.

Vedtak:

 1. Bjørn og Kenneth gis fullmakt til å utrede rentebetingelsene i SMN og andre banker og til å eventuelt overføre midlene på sparekonto til annen bank dersom det oppnås vesentlig bedre betingelser.
 2. Bjørn og Kenneth utreder aktuelle muligheter for fondsplassering.

18/2016 Arbeidsgrupper

 • Lindy deltar i møte med Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 14. mars.

19/2016 Høringer

Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport

Vedtak: Lindy og Kurt skriver forslag til høringssvar.

Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget

Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

Landsstyresak – Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

20/2016 Søknader

Vedtak:

 1. Lindy og Kenneth lager forslag om krav til innhold og oppsett i søknader til STLF til behandling på neste styremøte.
 2. Kurt og Peter utreder hva STLF kan bidra med for å stimulere til forskning blant våre medlemmer.

21/2016 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Vårmøtet.

22/2016 Eventuelt

Kurs om coaching
Ikke relevant for oss.

Styremøtet i mai
Vi aksepterer å flytte styremøtet 19. mai til 5. etasje.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:23.

Neste styremøte: 16. mars.