Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 16. mars 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf, fra kl. 18:50), Helge Hatlevoll (LSA, fra kl. 19:10), Øystein Ohr (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling ble godkjent.

Dagsorden godkjent med følgende tillegg:

 • To punkter til sak 24/2016: Pakkeforløp og inn- og utskrivningsklare pasienter på SOH.
 • Til eventuelt: Helseforskning.

23/2016 Fra foreningene

Nmf:

 • Har arrangert kurs i legemiddelgjennomgang, 15. mars.

AF:

 • Legevakt.

NAMF:

 • Henvendelse fra bedriftslege angående medisinskfaglig ansvar.
 • NAMF i Sør- og Nord-Trøndelag skal ha medlemsmøte 20. april med både faglig og sosialt innhold.

Of:

 • Det forekommer at overlegestillinger blir lyst ut med arbeidssted utover St. Olavs Hospital (bl.a. Sykehuset Innlandet).

Ylf:

 • Faste stillinger.
 • Gravide.

24/2016 Helsepolitiske saker

 • Fryktkultur og pasientsikkerhet.
 • Inn- og utskrivningsklare pasienter ved SOH.
 • Pakkeforløp.

25/2016 Regnskap 2015

 • Bjørn redegjorde for regnskapet for 2015.
 • Regnskap og årsberetning 2015 ble godkjent.

26/2016 Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen

Vedtak: Komité: Peter, Tonje og Lindy.

27/2016 Arbeidsgrupper

 • Lindy redegjorde for status med arbeidet i gruppen for sykehjemsmedisin.

28/2016 Søknader

Vedtak:

 1. MedHum-revyen bes sende budsjett og regnskap for revyen i 2014 før styret realitetsbehandler søknaden.
 2. Søknad om støtte til ALU-møte 13. april 2016 innvilges.

29/2016 Medlemsmøtet 15. mars

 • Vellykket medlemsmøte med godt oppmøte.
 • Litt mer lys.
 • Kan starte litt tidligere for å få til litt sosial mingling først.
 • Vi vil forsøke med et ekstra medlemsmøte (på høsten).

30/2016 legeforeningen.no/STLFs nettsider

 • Runde.

31/2016 Sosiale arrangement

 • Runde om idéer til sosiale arrangementer. Planlegging på neste styremøte.

32/2016 Høringer

Policynotat om mental global helse

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

Vedtak: Vi leverer samme uttalelse som RU.

Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Vedtak: Kurt skriver forslag til høringsuttalelse.

Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015

Eventuelle forslag fremmes på styrets mailingliste.

Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen - landsstyresak trekkes

Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - intern høring

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Landsstyresak - Juridisk bistandsprosjekt III

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 Regionutvalg

Vedtak: Eli skriver forslag til høringsuttalelse.

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Vedtak: Kurt skriver forslag til høringsuttalelse.

NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

33/2016 Orienteringssaker

RU-møte 8. mars
Lindy orienterte.

Hurtigrutekonferansen
Lindy orienterte. Hold av datoen: 4.–6. oktober.

34/2016 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Oppsummering av medlemsmøtet.
 • Reklamere for årsmøtet.

35/2016 Eventuelt

Helseforskning
Kurt presenterte sitt forslag, som settes opp som sak på neste styremøte.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:57.

Neste styremøte: 18. april.