Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 18. april 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Eli Øvstedal (AF, fra kl. 18:50), Tonje Strømholm (NAMF), Fabian Kirchner (Ylf), Marit Seim Ekeland (Of, fra kl. 19:30), Øystein Ohr (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Kurt Østhuus Krogh (Of), Helge Hatlevoll (LSA), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling ble godkjent.

Dagsorden godkjent med følgende tillegg:

 • Til eventuelt: Oppnevnelse av støttekollega

36/2016 Fra foreningene

Nmf:

 • Landsmøte forrige helg: Turnusportal.
 • Studenter i Polen må gjennomføre turnus på polsk, noe som gjør at de ikke får fullført studiet sitt der. Dette er også gitt tilbakevirkende kraft.

NAMF:

 • Skal ha medlemsmøte på onsdag. Tema: Registrering og rapportering av arbeidsrelatert sykdom.

Ylf:

 • Møte med ledelsen ved SOH om gravide.
 • Ordning med ferietid forlenget.
 • God dialog med ledelsen.

AF:

 • Allmøte i Trondheim.

LSA (Bjørn):

 • Sliter med rekrutteringen av samfunnsmedisinere.
 • Fylkesmannen bidrar godt til å utvikle ulike fora for samfunnsmedisinerne.

37/2016 Helsepolitiske saker

 • Lønnsforhandlinger.
 • Den nye samhandlingsavtalen mellom St. Olavs Hospital og kommunene.
 • NAV.

38/2016 Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen

 • Lindy orienterte fra arbeidet i komitéen.
 • Frist for innspill fra medlemmene er satt til 9. mai.
 • Endelig vedtak gjøres på neste styremøte.

39/2016 Søknader – retningslinjer og behandling

 • Forslag ble gjennomgått, bearbeidet og vedtatt.

40/2016 Medlemsmøte i høst

 • Tema: Helseteknologi.
 • Tentativ dato: 8. november.
 • Sted: BrukBar/Blæst.

41/2016 Sosialt arrangement

 • Vi vurderer å arrangere byvandring i august/september. Avgjørelse tas på neste styremøte.

42/2016 Årsmøtet

 • Årsmelding 2015 ble gjennomgått og vedtatt.
 • Ordstyrer: Tone Dorthe Sletten forespørres.
 • Valgkomité: Sittende valgkomité (Ketil Espnes, Kristin Lamvik Kjørholt og Trond Viset) spørres om de vil fortsette.

43/2016 Høringer

Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–Prioritering av tiltakene

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten

Vedtak: Bjørn, Eli og Lindy skriver forslag til høringsuttalelse.

Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

Vedtak: Tonje skriver forslag til høringsuttalelse.

44/2016 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Retningslinjer for søknader.

45/2016 Eventuelt

Oppnevnelse av støttekollega

Vedtak: Christina Drewes gis tilslutning til sitt forslag om rekruttering av et nytt medlem.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:50.

Neste styremøte: 19. mai.