Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 18. januar 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Fabian Kirchner (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA), Øystein Ohr (Nmf), Torstein Sakshaug (gjest, kurskomitéen), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Bjørn Buan (nestleder), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling ble godkjent.

01/2016 Fra foreningene

AF:

 • Det foregår et arbeids for å få hele stillinger for leger på sykehjem. I dag har over femti leger mange små stillingsandeler.
 • Arbeidsavtaler for leger i kommunale stillinger.
 • Ny legevakt skal stå ferdig i 2018/19.

Ylf:

 • Tapte sak i arbeidsretten om gravide leger.

Nmf:

 • Statistikk på opptak av nye studenter i Oslo og Bergen. Jenteandelen øker ytterligere og nærmer seg 80 prosent (66 prosent i Trondheim).

NAMF:

 • Årlig samling for fylkestillitsvalgte i februar.

02/2016 Orientering om nye saker fra Legeforeningen sentralt

Ny særavtale for leger i kommunene

 • Avtalen gir gjennomslag på viktige punkter, herunder full rett til pensjonsopptjening ved legevaktsarbeid, særskilt regulering av ny bakvaktsordning og en tryggere arbeidshverdag for turnusleger.

Saker fra arbeidsretten

 • Tapte saken om gravide leger, men vunnet to andre (sykehuslegers utdanningsfond, arbeidstid).

Tobakksfri generasjon

 • Diskusjon.

04/2016 Nytt fra kurskomitéen

 • Hva gjør kurskomitéen?
  • Godkjenning av møteserier.
  • Grunnkurs.
  • Årsmøtekurset (emnekurs over to dager).
  • Årlig akuttmedisinkurs.
 • Nidaroskongressen og Nidarosfondet.
  • Godkjent som lokal kurskomité.
 • Oppdalsuka.
  • Også godkjent som lokal kurskomité.
  • Har de siste årene blitt en betydelig grunnkursarrangør.
 • Det blir emnekurs i pasientkommunikasjon som årsmøtekurs.
 • To medlemmer av kurskomitéen drar på det årlige kurskomitéseminaret denne uken.

03/2016 Vårmøte 15. mars

 • Foredragsholdere er i boks: Andreas Westin fra farmakologen og Jonas Alsaker Vikan fra Adresseavisen.
 • Sted: Blæst på Solsiden.

05/2016 Årsmøtet

 • Det eneste som står igjen er en ekstra innleder. To personer forespørres.

06/2016 Aktuelle helsepolitiske saker

 • Diskusjon rundt NTNU-fusjonen.

07/2016 Ny forvaltningsavtale med Alfred Berg

 • Utsettes til neste møte da Bjørn hadde forfall.

08/2016 Arbeidsgrupper

 • Kort runde på status.

09/2016 Høringer

Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid

Vedtak: Lindy skriver forslag til høringsuttalelse.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet

Vedtak: Vi leverer ikke høringssuttalelse.

Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen

Vedtak: Lindy skriver forslag til høringsuttalelse.

NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Vedtak: Vi leverer ikke høringssvar.

Oppnevnelse til ankenemnd - Råd for legemiddelinformasjon

Vedtak: Vi leverer ikke høringssvar.

10/2016 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Nyttårsbrev med vårmøtet.

11/2016 Eventuelt

Spekters sykehuskonferanse
Lindy orienterte.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:33.

Neste styremøte: 16. februar.