Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 19. mai 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Kurt Østhuus Krogh (Of), Eli Øvstedal (AF), Fabian Kirchner (Ylf), Helge Hatlevoll (LSA),  Øystein Ohr (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Peter Bräunlich (styremedlem), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

 • Innkalling ble godkjent.
 • Dagsorden godkjent.

46/2016 Fra foreningene

Ylf:

 • Nye nettsider.

LSA:

 • Fått vara.
 • Årsmøte 16.–17. juni i Fredrikstad.

AF:

 • Har hatt årsmøte i Kongsberg med helsepolitisk seminar og ledelseskurs. Interessant innledning fra fastlege fra England om hvor byråkratisert allmennlegetjenesten er blitt.

Of:

 • Integrert universitetssykehus.

47/2016 Helsepolitiske saker

 • Orientering om integrasjonsprosessen St. Olav og NTNU: En spennende prosess. Vi ser fram til å bli tettere integrert, men det er avgjørende at de tillitsvalgte blir involvert.
 • Bruk av narkotika er et helseproblem (Høies tale til FN).

48/2016 Landsstyremøtet

 • Gjennomgang av saker på landsstyremøtet og diskusjon om hvilke saker STLF skal markere seg i under debattene.

49/2016 Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen

Vedtak: Marte Walstad og Solveig Klæbo Reitan tildeles Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen.

50/2016 Hurtigrutekonferansen 2016

 • Orientering om programarbeidet.
 • Runde om påmelding.

51/2016 Årsmøtet

 • Spørsmål ved feil i regnskapet fra forrige styremøte ble gjennomgått og besvart.

Vedtak: Tone Dorthe Sletten (leder), Solveig Klæbo Reitan og Trond Bondevik innstilles som valgkomité 2016–18.

52/2016 Medlemsmøte høst 2016

 • BrukBar/Blæst er booket.
 • Tema og innledere ble diskutert.
 • Programkomité: Lindy, Kurt, Bjørn.

53/2016 Status arbeidsområder

 • Orientering fra arbeidsgruppene.

54/2016 Forskning

 • Orientering. Kurt jobber videre.

55/2016 Sosialt arrangement høst 2016

 • Byvandring 30. august kl. 19. Møtes på kafé kl. 18. Daniel Johansen forespørres.

56/2016 Søknader

Vedtak:

 1. Søknad fra MobileMeds støttes med 10 000 kroner og ønsker at det reiser en representant fra vår region.
 2. Lindy får fullmakt til å gi inntil 30 000 kroner til MedHum på landsstyremøtet.

57/2016 Høringer

Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til ny lov om statens ansatte

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten

Vedtak: Lindy skriver forslag til høringsuttalelse med utgangspunkt i utkastet som ble presentert i møtet og kommentarene til det.

58/2016 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Årsmøtet.

59/2016 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:51.

Neste styremøte: 14. juni.