Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 24. august 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Eli Øvstedal (AF), Torkild Skaar (Ylf), Helge Hatlevoll (LSA), Tonje Strømholm (NAMF), Øystein Ohr (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).KonstitueringInnkalling ble godkjent.

Dagsorden godkjent.

69/2016 Fra foreningene

Nmf:

 • Høy strykprosent på Øystein sitt kull (nesten 30 %). Men han sto!

Ylf:

 • Torkild vikarierer i Guro-Marte sitt fravær. Mye å sette seg inn i.

AF:

 • Skriver attester for alle elevene som er forkjølet (pga. nytt fraværsreglement).
 • Uenighet med Trondheim kommune om rett til vikar.

Of:

 • Mekling om et par uker. Planlegger for mulig streik.

70/2016 Hurtigrutekonferansen

 • Programmet er ferdig.
 • Runde om påmelding for å fylle opp plassene vi har til rådighet.

71/2016 Byvandring

 • En suksess. Over 40 påmeldte.
 • Terje Bratberg overtar som guide for Daniel Johansen.

72/2016 Arbeidsmøte 30. september

Punkter til dagsorden:

 

 • Forskning
 • Politikk
 • Arbeidsgrupper
 • Handlingsprogram
 • Medlemsmøter
 • Media (sosiale medier)
 • Årsmøtet
 • Oppfølging av (nye) medlemmer
 • Sosiale arrangementer

 

73/2016 Medlemsmøte 8. november

 • Runde om mulige innledere.

74/2016 Medlemsblad, forespørsel

 • Diskusjon. Det er ikke aktuelt for oss å starte opp medlemsblad igjen.

75/2016 Regnskap

 • Bjørn gikk gjennom halvtårsregnskapet (01.01.2016–30.06.2016).
 • Ingen overraskelser. Vi ser ingen grunn til å begynne med halvårsbudsjettering.

76/2016 Honorering av foredragsholdere

 • Diskusjon.

77/2016 Søknader

Vedtak:

 1. Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av Training New Trainers workshop innvilges med det omsøkte beløp (5000 kroner).
 2. Søknad om sponsing av MSO årsseminar innvilges med 3000 kroner. Det presiseres at støtten går til det faglige innholdet og at det faglige innholdet burde hatt en større plass i programmet.

78/2016 Høringer

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag om endringer i tobakksskadeloven

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til revidert strålevernforskrift

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse i denne omgang.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse i denne omgang.

Skriftlige innspill til rapport vedrørende "Oppfølging av legemiddelmeldingen - utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon"

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Vedtak: Kurt skriver forslag til høringsuttalelse.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Vedtak: Helge H. skriver forslag til høringsuttalelse.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

79/2016 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

 • Oppsummering av byvandringen (bilder).
 • Ylf-representant.

80/2016 Eventuelt

Ingen saker.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:51.

Neste styremøte: 30. september kl. 13:00 (arbeidsmøte).