Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 25. oktober 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Eli Øvstedal (AF), Torkild Skaar (Ylf), Helge Hatlevoll (LSA, fra kl. 20:25), Rannei Hosar (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Tonje Strømholm (NAMF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

 • Innkalling ble godkjent.
 • Dagsorden godkjent.

95/2016 Fra foreningene

Ylf:

 • Streiken er over, men frustrasjonen er fortsatt stor. Utfallet av lønnsnemda er usikker.
 • Ny spesialiststruktur.

Of:

 • Streiken har vært bevisstgjørende. Merker et generasjonsskifte, der legene nå også vektlegger familieliv.

AF:

 • Tariffkonferanse.
 • En utfordring med rekrutteringen.
 • Valg i Akademikerne om to uker. Kari Sollien stiller som lederkandidat.

Nmf:

 • Nasjonal delprøve i medisinstudiet.
 • Løsning i «Polen-saken». HOD godkjenner utdanningen i Polen til å få norsk autorisasjon.

96/2016 Presentasjon av Of

 • Kurt ga en presentasjon av arbeidet i Of.

97/2016 Helsepolitiske saker

 • Streik.
 • Statsbudsjettet.

98/2016 Forskning

 • Kurt presenterte et nytt forslag med en litt mindre omfangsrik løsning. Det var enighet om at vi går videre med Kurts forslag og at vi starter den praktiske planleggingen etter nyttår.

99/2016 Oppsummering av Hurtigrutekonferansen

 • En av de bedre konferansene. Mer diskusjon og mindre innlegg.
 • Synd at så mange fra sentralstyret falt fra pga. meklingen. Men det ga også litt mer rom i diskusjonene.
 • Dumt at presentasjonene av lokalforeningene etc. kom til slutt.
 • Kunne godt hatt mer gruppearbeid og felles møte under tillitsvalgtkursene.

Vedtak: Styret ønsker å arrangere Hurtigrutekonferansen også neste år. Sør-Trøndelag overtar programledelsen neste år.

100/2016 Samhandlingskonferanse

 • Forslag til samarbeidspartnere og et utkast til brev til disse legges fram for neste styremøte. Lindy og Bjørn jobber med dette.

101/2016 Medlemsmøte 8. november

 • Leif Edward Ottesen Kennair innleder om temaet rasjonelle valg. Lindy og Kenneth finner sted.
 • Møtet flyttes til 24. eller 22. november, avhengig av hva som er mulig for innleder og sted.

102/2016 Vårmøte 29. mars

 • Erlend Hem innleder 29. mars.

103/2016 Årsmøte/sommerfest

Utsettes til neste møte.

104/2016 Vurdere møtesteder for leger i Sør-Trøndelag

Utsettes til neste møte.

105/2016 Søknader

Vedtak: Søknad om støtte til pleiemedhjelperkurs innvilges med 10 000 kroner.

106/2016 Høringer

Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

107/2016 Eventuelt

Ingen saker.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 22:05.

Neste styremøte: 30. november kl. 19:00.