Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 30. november 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Marit Seim Ekeland (Of), Eli Øvstedal (AF), Torkild Skaar (Ylf), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA, fra kl. 19:40), Rannei Hosar (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling ble godkjent.

Dagsorden godkjent.

108/2016 Fra foreningene

Of:

 • Etter streiken. Den har nok ført til en viss bevisstgjøring på avdelingene rundt arbeidsplaner etc.

Nmf:

 • Har avholdt sin årlige grunnutdanningskonferanse.
 • Har hatt en kampanje på Facebook om kollektivt vern, som har vært svært vellykket.

AF:

 • Allmennlegemøte i Trondheim.
 • Fraværsreglementet i vgs. Spørreundersøkelse blant allmennleger.

Namf:

 • Evaluering av bedriftshelsetjenesten. Konklusjonen er at BHT er nyttig, men undersøkelsen har hatt lav svarprosent.

Ylf:

 • Roligere etter streiken, men man forbereder seg fram mot nemndsbehandlingen.

109/2016 Helsepolitiske saker

 • Ansattes innflytelse.
 • Ortogeriatri.
 • Slagpasienter.

110/2016 Samhandlingskonferanse

 • Bjørn presenterte utkast til brev til mulige samarbeidspartnere.
 • Bjørn og Lindy jobber videre med utkastet fram mot neste styremøte.

111/2016 Medieutspill med Elevorganisasjonen

 • Vi er ikke klar for å være med på et slikt utspill nå, men vente på utfallet av Legeforeningens arbeid med saken (spørreundersøkelsen). Vi svarer EO iht. dette.

112/2016 Medlemsmøte 6. desember

 • Påmeldingene går så det suser. 63 påmeldte pt.

113/2016 Vårmøte 29. mars

 • Invitasjon på nyåret (februar).
 • Må få på plass sted. Ser an hvordan det fungerer på Litteraturhuset 6. desember.

114/2016 Årsmøte/sommerfest

 • Styret ønsker å gå videre med planene om en sommerfest tilknyttet årsmøtet i 2017. Arbeidsgruppen jobber derfor fram et forslag til sted, dato og program.

115/2016 Arrangement av STLF (møter etc.)

 • Styret er enige om å prioritere de arrangementer vi allerede har under planlegging.

116/2016 Søknader

Vedtak:

 1. Tredje avsnitt i retningslinjene endres til: «Prosjektet må ha et faglig innhold. Vi bevilger ikke støtte til arrangementer som utelukkende er av sosial karakter. Det må komme tydelig fram hva søknaden gjelder, f.eks. utgifter i forbindelse med å hente inn en foreleser.»
 2. Søknad om støtte- og sponsormidler til gjennomføringen av Norsk akuttmedisinsk studentforum i Trondheim 9.–12. mars 2017 støttes med 5000 kroner under forutsetning at de får tak i to foredragsholdere.
 3. Søknad om støtte til studentkonferansen til Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) avslås.

117/2016 Høringer

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade

Vedtak: Styret støtter Tonjes forslag til høringsuttalelse.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonlova, straffeprosessloven og obduksjonslova)

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

NOU 2016: 16 Ny barnevernlov

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp-utgave 4

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Vedtak: Behandles på et senere møte.

118/2016 Innovasjonskonferansen

 • Lindy og Bjørn orienterte.

119/2016 STLFs nettside. Mediestrategi?

Utsettes til neste møte.

120/2016 Eventuelt

Ingen saker.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 21:55.

Neste styremøte: 14. desember kl. 19:00.