Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 30. september 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Eli Øvstedal (AF), Torkild Skaar (Ylf), Helge Hatlevoll (LSA), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Rannei Hosar (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

 • Innkalling ble godkjent.
 • Dagsorden godkjent.

81/2016 Fra foreningene

Nmf:

 • Tillitsvalgtopplæring, siden det er nytt styre.
 • Streiken engasjerer. Vil veldig gjerne bidra.

Namf:

 • Har fem medlemmer i streik ved SOH.
 • Spørreundersøkelse om bedriftslegenes arbeidsvilkår.
 • Planlegger medlemsmøte.

LVS:

 • Lokale lønnsforhandlinger. I år er 75 % av lønnsmassen lagt til lokale forhandlinger. Stor utfordring.
 • Umulig å framskaffe medlemslister etter arbeidssted. Dette er en problemstilling vi må ta opp i foreningen.
 • 50/50-stillinger.

LSA:

 • Spørreundersøkelse fra sentralt om lønnsforhold blant LSA-medlemmer. Lite attraktive lønnsforhold for kommuneoverleger gjør rekruttering vanskelig.

Ylf:

 • Streik.
 • Personalsaker som mål løses til tross for konflikten.

AF:

 • Tariffkonferanse 13.–14. oktober.
 • Opplever å bli diktert fra SOH. Samhandling.
 • Førerkortforskriften.

Of:

 • Streik.

Vedtak: På neste styremøte vil vi vurdere mulighetene for å arrangere en samhandlingskonferanse.

82/2016 Hurtigrutekonferansen

 • Kenneth orienterte. Til tross for flere skjær i sjøen, med streik og tekniske problemer for skipet, ligger det an til at turen skal gå som planlagt.

83/2016 Medlemsmøter

 • Innleder til møtet 8. november blir Erlend Hem, som innleder om legerollen. Oppstart kl. 18:30. Høstkafé.
 • Vårmøte: 29. mars kl. 19 på Brukbar/Blæst.

84/2016 Årsmøtet

 • Kombinert årsmøte og sommerfest i første halvdel av juni.
 • Fest også for følge.
 • Vi dekker to alkoholenheter, ellers bar.
 • Kulturelt innslag.

Vedtak: Komité: Lindy (leder), Bjørn, Helge BP, Rannei, Torkild.

85/2016 Sosiale arrangement

Vedtak:

 1. Vi arrangerer ny byvandring sensommer/høst 2017.
 2. Sak på neste styremøte: Faste møtesteder.

86/2016 Forskning, idéer

 • Kurt innledet.
 • Debatt.
 • Saken diskuteres på kommende styremøter.

87/2016 Media/sosiale medier

 • Diskusjon om hvordan man kan fylle Facebook-siden med enda mer innhold.

88/2016 Oppfølging av (nye) medlemmer

 • Det tas kontakt med medlemsregisteret i Legeforeningen for å sjekke om det er mulig å få jevnlige oppdateringer om nye medlemmer (innmeldt eller tilflyttet), med sikte på å sende ut en velkomstmail til nye medlemmer av STLF.

89/2016 Handlingsprogram

 • Bjørn innledet til refleksjon og diskusjon.

90/2016 Arbeidsgrupper

Vedtak: Hvordan vi skal jobbe med særskilte tema på en annen måte en gjennom arbeidsgrupper settes opp som sak på neste styremøte.

91/2016 Politikk

Vedtak:

 1. Helsepolitiske saker settes opp som sak på samtlige styremøter.
 2. Vi gjennomfører et forsøk der representantene fra yrkesforeningene på rundgang presenterer en helsepolitisk sak knyttet til sin yrkesforening.

92/2016 Søknader

Vedtak:

 1. Søknad om økonomisk støtte til Signifikants høstseminar 2016 støttes med 5000 kroner.
 2. Retningslinjer for økonomiske søknader til Sør-Trøndelag legeforening tas opp til revisjon på et senere styremøte

93/2016 Høringer

Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister iallmennmedisin eller under spesialisering

Vedtak: Torkild skriver forslag til høringsuttalelse.

Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

94/2016 Eventuelt

Møte i regionutvalget
Bjørn orienterte fra møtet i regionutvalget 23. september.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 19:03.

Neste styremøte: 25. oktober kl. 19:00.