Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening 11. desember 2017

20. juli 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder) Torkild Skaar
(årsmøtevalgt), Eli Øvstedal (AF), Eva Hofsli (Vara OF), Anders Prestmo (PSL), Signe Lohmann-Lafrenz
(Namf), Kristina Albertsen (Nmf), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Bente Grønnesby
(organisasjonssekretær)
Forfall: Marit Seim Ekeland (Of), Helge Hatlevoll (LSA)

Innkalling ble godkjent.


106/2017: Fra foreningene:
Nmf: Har hatt juleverksted. Vellykket 120 stk.
AF: Brudd i forhandlinger sentralt.
YLF: Arbeidsbelastningsundersøkelse. 3500 svar. «Metoo» kampanjen.
PSL: Skal ha samling tidlig 2018.
LSA: Ingen saker.
Namf: Inger saker.
OF: Har hatt valg. Vivi Bakkeheim tar over etter Lindy Jarosch-von Schweder.
LSA: Helt nytt styre. Forskning i spesialistutdanningen. Rekruttering.

107/2017: Helsepolitiske saker.
#Me too# kampanjen.
Enighet om å informere på FB samt sende ut informasjon til alle medlemmer om
støttekollegaordningen og Villa Sana. Tillitsvalgtapparatet er veldig viktig.
Ansvarlig: Signe og Anders.

108/2017: Evaluering Samhandlingskonferansen.
84 stk. deltok. Meget vellykket. Må gjentas. Noteres som sak på styremøte i februar
2018.

109/2017: Oppsummering av jubileumsfesten, kostnader, gaver etc.
120 stk. deltok på festen som ble meget vellykket.
Gaver: 20.000 til kompetansefremmende aktiviteter, to gaver til veldedige formål
«leger uten grenser» og «Possible Health» som driver sykehus i Nepal.
I tillegg fikk vi også en flott bok og blomsterhilsener.

Festskrift. Steinar Westin kontaktes. Ansvar: Johanna

110/2017: Medlemsmøte – vinter og vårmøte 2018.
1. Vintermøte – Uke 7 eller 9. Foreslått tema: Bokbad med Kjetil Karlsen.
Bente sjekker datoer som er ledig på Litteraturhuset.
2. Vårmøte – Uke 16. Foreslått tema: Hege Merakerås.
Bente sjekker datoer som er ledig på Litteraturhuset.
3. Årsmøte – foreslått tema: hersketeknikker/manipulering – hvordan få til et godt arbeidsmiljø.
6 juni 2018. Sted ikke fastsatt.

111/2017: Styremøter neste år.
30 januar, 1 mars, 11 april, 7 mai.
Forkortet styremøte den 12 juni - sommeravslutning.
Bente kaller inn til alle møter via google-kalender.

112/2017: Høringer.
• Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften. Frist 18.12.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

113/2017: Søknader.
- Fastlegeopprøret. Ikke støtte pr. dags dato.

114/2017: Eventuelt
Valg av Landsstyrerepresentant STLF.
1. Lindy
2. Johanna
3. Torkild (vara)

Møte ble hevet kl. 22.00
Bente Grønnesby