Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Legeforening 14. mars 2017

8. februar 2018

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 14. mars 2017


Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Marit Seim Ekeland
(Of), Torkild Skaar (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll
(LSA), Rannei Hosar (Nmf), Peter Bräunlich (styremedlem).
Forfall: Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS),
Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).


24/2017 Fra foreningene
Of:
• Etterarbeid etter nemndskjennelsen.
Nmf:
• Den internasjonale føderasjonen for medisinstudentorganisasjoner (IFMSA) har hatt
generalforsamling, der en norsk delegasjon har vært tilstede.
• Arbeid med høring om innføring av felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige
utdanningene.
Ylf:
• Etterarbeid etter nemndskjennelsen.
• Arbeid med de nye spesialistreglene.
Af:
• Landsrådsmøte i Tromsø i april.
• Tom Ole Øren, leder av Af, var på besøk i Trondheim forrige uke. Tilrettelegging for
samarbeid var sentralt i besøket.
• Det er nå en pågående debatt om fastlønn for fastleger.
LSA:
• Snart møte med valg.
NAMF:
• Arrangert medlemsmøte i Sør-Trøndelag, om hvordan å ivareta medisinskfaglig
ansvar i bedrifthelsetjenesten.


25/2017 Helsepolitiske saker
• Jobbglidning
• Rikslønnsnemndas kjennelse


26/2017 Valgkomitéen på besøk.
Valgkomitéen ønsker å komme på besøk på neste styremøte.


27/2017 Vårmøtet 29. mars (status)
• 70 påmeldte.
• Påminnelses-/velkomstmail sendes ut til alle medlemmer.

28/2017 Hurtigrutekonferansen 2017
• Dato satt: 30.okt-1.nov.
• Arbeidet er i rute.
• Det ble orientert om foreløpig planlagt program.


29/2017 Helsepolitisk seminar 2. mars
• Runde med oppsummering av seminaret.


30/2017 Årsmøte
• Dato satt til 7. juni på E.C. Dahls bryggeri.
• Forespørsel til foredragsholdere er sendt ut.
• Åpner for å ta med partnere, men partner betaler egenandel på kr 300.
• Det arrangeres først årsmøte, deretter foredrag og omvisning.


31/2017 Utlysning av sekretærstilling
• Bjørn har laget utkast til stillingsutlysning.
• Tilbakemeldinger fra styret tas med videre, og utlysningen forsøkes publisert i løpet
av uken.


32/2017 Landsstyresaker
Saken utsettes til neste møte.


33/2017 Høringer
Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning.
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Refusjon mellom kommunene
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene
(Fuxx)
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.


34/2017 Eventuelt