Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 15. februar 2017

7. mars 2017

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Marit Seim Ekeland (Of), Torkild Skaar (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA), Rannei Hosar (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Peter Bräunlich (styremedlem), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling ble godkjent.

12/2017 Fra foreningene

Namf:

 • Samling for lokale tillitsvalgte, hvor presidenten også var til stede.
 • Skal ha medlemsmøte i Sør-Trøndelag i morgen. Tema er hvordan ivareta medisinskfaglig ansvar i BHT.
 • Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal evaulere BHT-ordningen.

Ylf:

 • Modul 1-kurs sammen med Of i dag og i morgen (Fra tillitsvalgt til ledelse).

LSA:

 • Det kan se ut til at en effekt av den nye ordningen med søknad til turnusplasser gjør at distriktene taper igjen.

Nmf:

 • Praksis i primærhelsetjenesten. Nmf ønsker mer av dette.

Of:

 • Stor spenning knyttet til rikslønnsnemndas avgjørelse.

AF:

 • Debatt om fastlønn for fastleger.

15/2017 Vårmøtet 29. mars

 • Alt er klart.
 • Christer Mjåset kommer også for å innlede/diskutere.
 • Det sendes ut påminnelse med ny tekst som inkluderer Mjåset.

16/2017 Hurtigrutekonferansen 2017

 • Dato er endelig avklart: 30. oktober–1. november. Start på MS Trollfjord i Bodø mandag og avslutning i Svolvær onsdag.

17/2017 Helsepolitisk seminar 2. mars

 • Runde om påmelding.

13/2017 Helsepolitiske saker

 • Valgkampen i gang.
 • Orkdal sykehus.

20/2017 Helseplattformen

 • Henvendelsen oversendes kurskomitéen som bes vurdere om det er et kurs vi ønsker å arrangere, inkl. om det i tilfelle skal arrangeres som en møteserie på kveldstid.

14/2017 Samhandlingskonferanse

 • Lindy la fram nytt utkast til brev til mulige samarbeidspartnere.

18/2017 Årsmøte/sommerfest

 • Det arrangeres ingen sommerfest.
 • Årsmøtet legges til E.C. Dahls 7. eller 8. juni.
 • Det vurderes å invitere følge (mulig egenandel).
 • Foredrag, årsmøte, omvisning, tapas.

19/2017 Framtidig behov for avtalespesialister – brev fra HMN

 • Diskusjon.
 • Eli, Peter, Helge H. og Harald Fredrik Ulltveit-Moe bes komme med tilbakemelding et par dager før fristen 1. mars, som bakgrunn for et svar til HMN.

21/2017 Høringer

Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - innhenting av forslag fra foreningsleddene

Vedtak: Sør-Trøndelag legeforening støtter gjenvalg av Svein Aarseth som leder.

Valg av representanter til SOP-styret

Vedtak: Sør-Trøndelag legeforening støtter gjenvalg av de to medlemmene som er på valg.

Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene

Vedtak: Rannei skriver forslag til høringsuttalelse til neste styremøte.

Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

22/2017 

Orientering om at Kenneth Kjeldsnes slutter som organisasjonssekretær da han har fått ny jobb.

23/2017 Eventuelt

 • Plassering av sparepenger.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 22:07.

Neste styremøte: 14. mars kl. 19:00.