Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Legeforening 15. november 2017

19. februar 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder) Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Eli Øvstedal (AF), Marit Seim Ekeland (Of), Anders Prestmo (PSL), Helge Hatlevoll (LSA), Signe Lohmann Lafrenz (Namf), Kristina Albertsen (Nmf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Helge B. Pettersen (LVS)

Innkalling og referat fra forrige styremøte ble godkjent.

98/2017: Fra foreningene.
Nmf: Har hatt Pleiemedhjelperkurs – veldig vellykket.
AF: Trønderopprøret, tariff-konferanse.
Ylf: Tariffkonferanse, utfordring med Lis-utdannelse.
PSL: Har forsøkt å ta med St. Olav vedr. avtaler. Svar sendt til HMN vedr. behov.
LSA: Felles akuttmottak. Samarbeid mellom kommunene.
Namf: Har hatt Midt-Norsk forum for arbeidsmedisinere, psykososiale arbeidsforhold, arbeidstilsyn.
Of: Seier i arbeidsretten. Budsjettmøter på St. Olav.

99/2017: Fra kurskomitèen v/Torstein Sakshaug.
Det ble diskutert behovet for å øke kursporteføljen vår. Kurskomitèen utfordres til å legge en plan for dette. De inviteres til nytt styremøte i februar.

100/2017: Evaluering Hurtigrutekonferansen.
Bruke mer tid på Helsepolitisk bolk. Litt mere tillitsvalgtkurs.

101/2017: Handlingsplanen 2017-19.
Handlingsplanen ble gjennomgått og redigert.

102/2017: Status samhandlingskonferanse og jubileumsfest.
Skal noen få en blomsteroppmerksomhet?

103/2017: Høringer.
• Innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument. Frist 25.11.
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Nasjonalfaglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Frist 15.11.
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Utredning av risiko for vold. Frist 20.11.
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Register over drap og vold med dødelig utgang. Frist 20.12.
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Nye retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi. Frist 10.12
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig
tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige
barneverntjenester. Frist 21.11.
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Høring om Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Frist 1.1.18.
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Høring Forskrift til forskningsetikkloven. Frist: 17.11.
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - Norsk forening for
funksjonell og integrert medisin (NFIM). Frist 22.11
Vedtak: STLF sender inn høringssvar selv om fristen er gått ut.
• Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker
m.m. Frist 8.12
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Høring - Pakkeforløp hjerneslag (Fase 1). Frist: 20.11.
Vedtak: vi leverer ikke høringssvar.
• Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften. Frist 18.12.
Vedtak: saken utsettes til neste styremøte.

104/2017: Søknader.
Ingen søknader mottatt.

105/2017: Eventuelt.
- Bestemme datoer for styremøter 2018 – utsettes til neste styremøte.
- Julebord m/følge fredag den 15/12, Emilies, EC Dahls, Rica Bakklandet –Bente undersøker, ca. 20 personer.

Møte ble hevet kl. 22.00.
Neste styremøte: 11. desember 2017.
Referent: Bente Grønnesby