Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Legeforening 17. oktober 2017

19. februar 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder) Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Eli Øvstedal (AF), Marit Seim Ekeland (Of), Anders Prestmo (PSL), Helge Hatlevoll (LSA), Signe Lohmann Lafrenz (Namf), Kristina Albertsen (Nmf), Lena Løfblad (vara Ylf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Helge B. Pettersen (LVS)

Innkalling og referat fra forrige styremøte ble godkjent.

87/2017: Fra foreningene.
Ylf: Arbeidsbelastningsundersøkelse – 30% svarprosent. Fullt sykehus.
AF: Trønderopprøret, Nidaroskongressen, fulltidsstillinger på sykehjem.
Nmf: Har hatt valg. Nytt styre etter nyttår: Leder: Inger Heimdal, Nestleder: Rannei Hosar.
Psykisk helse prioriteres høyt.
Namf: Har opprettet egen FB side.
OF: Arbeidsretten, arbeidstidsbestemmelse – dom i uke 45. Arbeidspress. Meldekultur.
PSL: Hvordan få til en oversikt over medlemmer?
Har fått innkalling til møte med samhandlingsdirektør St. Olavs Hospital.

88/2017: Helsepolitiske saker.
Statsbudsjettet. Pakkeforløp.

89/2017: Handlingsplan 2017 – 19.
Utsettes til neste styremøte. Lindy sender ut forslag til handlingsplan.

90/2017: Hurtigrutekonferansen status.
Må fremdeles hete «hurtigrutekonferansen» da det er mange som søker etter det på nettet.

91/2017: Samhandlingskonferansen status.
Invitasjoner er sendt ut. God påmelding.

92/2017: 175 års jubileum – status.
Invitasjoner sendt ut. Egen pris for studenter kr. 350,-

93/2017: Førjulscafe.
Foreslås utsatt til januar 2018.

94/2017: Høringer.
Enighet om at det ikke sendes ut noe høringssvar denne gangen.

95/2017: Søknader.
Pleiemedhjelperkurs arrangert av Nmf 10-12 nov. støttes med kr. 10.000,-
MedHum 2018 støttes med kr. 10.000,-

96/2017: Eventuelt.
- Kursvirksomhet – Torstein Sakshaug inviteres til styremøte.
- Programkalender – styremøter neste år stadfestes på neste styremøte.

97/2017: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte.
Ingen saker kommuniseres ut.

Møte ble hevet kl. 22.00.

Neste styremøte: 15. november 2017.
Referent: Bente Grønnesby