Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Legeforening 20. april 2017

8. februar 2018

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem),
Torkild Skaar (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA), Rannei
Hosar (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).
Forfall: Marit Seim Ekeland (Of), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Harald Fredrik Ulltveit-Moe
(PSL).


Konstituering
Innkalling ble godkjent.


35/2017 Fra foreningene
Namf:
– Vårmøte og årsmøte 10.–11. mai. Tonje sitter i styret til Namf. Besøk fra Sverige og
Danmark.
Ylf:
– Årsmøte i neste uke. Vårmøte sammen med Of for første gang.
– Møte med Stig Slørdahl i ASUR.
Nmf:
– Har hatt landsmøte siden sist: Grunnutdanning (opptaksordning og kjønnsbalanse) og
folkehelsepolitikk. Rannei er valgt til landsstyredelegasjonen.
AF:
– Årsmøte og vårmøte i neste uke i Tromsø.
– Rekruttering til fastlegeordningen. Høyres forslag om overføring av fastlegeoppgaver til
jordmødre.
Of:
– Registrering av arbeidstid har vært et tema.
LSA:
– Små stillinger som kommuneoverlege. Vi vil vurdere å gjøre en undersøkelse blant
kommunene i Sør-Trøndelag om oppgaver knyttet til kommuneoverlegestillingen, etter først
å ha konferert med LSA.

36/2017 Helsepolitiske saker
– Ny veileder for helsestasjon/skolehelsetjeneste.

37/2017 Valg
– Gjennomgang av valgbrev fra sentralt.
– Valgkomitéen inviteres til neste styremøte.


38/2017 Evaluering av vårmøtet
– Vårmøtet var en suksess og foredragene var interessante. Mjåset og Hem utfylte hverandre
godt. Litteraturhuset er et egnet sted, men de stenger kl. 21 og det er ønskelig å forhandle
om lengre åpningstid om mulig.


39/2017 Regnskap 2016
– Bjørn gikk gjennom regnskapet. Det avgis endelig på neste styremøte.


40/2017 Årsmøtet 7. juni
– Program er klart. Invitasjon må ut snarest.


41/2017 Sekretærstilling status
– Søknadsfristen gikk ut i går. Lindy og Bjørn begynner behandlingen av søknadene i morgen.
– Kenneth takkes av på styrets sommeravslutning, som flyttes til 12. juni.


42/2017 Landsstyresaker
– Gjennomføring av helsepolitisk debatt må bli mye bedre.


43/2017 Samhandlingskonferanse status
– Eli går inn i programkomitéen, som legger fram forslag til program på neste styremøte.
– Konferansen legges til 17. november på dagtid før jubileumsfesten.


44/2017 STLF 175 år 17. november 2017
– Selskapet legges til Banksalen.
– Festkomité settes ned på neste styremøte.


45/2017 Avtalespesialister
– Lindy har vært i kontakt med Henrik Sandbu. Saken tas opp igjen til høsten.


46/2017 Søknader
Vedtak: Søknad om støtte til Folkehelseuken 2017 støttes med 5000 kroner.


47/2017 Høringer
Tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien
Vedtak: Sør-Trøndelag legeforneing støtter Oslo legeforenings uttalelse.
Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.


48/2017 Eventuelt
– Resolusjon: «Fastlegene i Trondheim protesterer!». Elin orienterte.