Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Legeforening 23. mai 2017

Tilstede
Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Torkild Skaar (Ylf), Helge Hatlevoll (LSA), Tonje Strømholm (NAMF), Peter Bräunlich (styremedlem), Marit Seim Ekeland (Of), Rannei Hosar (Nmf), Eli Øvstedal (AF) Forfall: Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS).

Konstituering
Innkalling ble godkjent.


49/2017 Fra foreningene
• AF: Utfordringer knyttet til rekruttering
• OF: Lønnsforhandlinger
• Namf: Ny leder i Namf sentralt, Ramizzini prisen gitt til bedriftslege på St. Olav
• LSA: Utfordringer med rekruttering


50/2017 Landstyresaker


51/2017 Status valg
• Valg pågår, ikke ferdig


52/2017 Sekretærstilling status
• Ansettelse pågår


53/2017 Årsmøte, påmelding og status
• God påmelding, fortsatt å reklamere


54/2017 Samhandlingskonferanse og 175 års jubileum planlagt 17.11.17
• Under planlegging.


55/17 Høringer
Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten.
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester.
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Revisjon av kodeverket International Classification of Diseases (ICD-11).
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – Norsk hodepineselskap.
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse


56/2017 Eventuelt
Ingen saker.


Referent: Lindy Jarosch-von Schweder
Møtet hevet kl. 22:00
Neste styremøte: 12. juni kl. 18:00.