Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Legeforening 30. august 2017

8. februar 2018

Tilstede:
Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Eli Øvstedal (AF), Rannei Hosar (Nmf), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Peter Bräunlich (styremedlem), Tonje Strømholm (Namf), Marit Seim Ekeland (Of), Helge Hatlevoll (LSA), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS). Forfall: Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).


Konstituering
Innkalling ble godkjent.


65/2017 Fra foreningene
• Foreningene har hatt valg.
• AF (Eli Øvstedal gjenvalgt), Ylf (Guro-Marte Gulstad Mpote gjenvalgt), Of (Lindy Jarosch-von Schweder gjenvalgt, Marte Seim Ekeland gjenvalgt som representant i styret), LVS (Helge Bjørnstad-Pettersen gjenvalgt), LSA (Helge Hatlevoll gjenvalgt), Namf (Signe Lohmann-Lafrenz nyvalgt), Nmf (Kristina Albertsen nyvalgt), PSL (Anders Prestmo nyvalgt)

66/2017 Helsepolitikk (fastlegeordningen var i vinden i sommer)
• Diskusjon rundt rekruttering til fastlegeordningen.

67/2017 Status organisasjonssekretær
• Sekretær begynner 1.9. Behov for ny kontorplass fra 1.12. Innspill trengs.

68/2017 Medlemsmøte i høst.
• Vi satser på helsepolitisk konferanse om samhandling. Finne samarbeidspartnere.

69/2017 Status kommende arrangement
• Hurtigrutekonferansen 30.10-1.11 status. Påmeldinger til Nordland legeforening.
• Samhandlingskonferanse 17.11 status (sted og dato, arbeidsgruppe)
• Jubileumsfest 17.11 status (festkomite: Ketil, Bjørg, Kristin og Lindy)
• Helsepolitisk konferansen 15.12 status. Ikke avklart.

70/2017 Tema til arbeidsmøte/nytt styre
• Evaluering av styrearbeid og forslag til forbedringer f.eks. å bruke handlingsplanen mer bevisst.

71/2017 Avtalespesialister- brev fra Helse Midt-Norge (HMN)
• Tas opp igjen som sak når PSL er med. Dette er avklart med fagdirektør Sandbu i HMN.

72/2017 Høringer
Endring av førerkortforskriften.
Vedtak: Vi skriver ikke høringsuttalelse.
Tidlig innsats i skolen.
Vedtak: Vi skriver ikke høringsuttalelse.
Forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av
legemidler.
Vedtak: Vi skriver ikke høringsuttalelse.

73/17 Eventuelt
• Budsjett orienteringssak

Referent: Lindy Jarosch-von Schweder
Møtet hevet kl. 22.00
Neste styremøte er arbeidsmøte med nytt styre 15. september 2017 kl. 13.00.