Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 5. januar 2017

18. januar 2017

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem, fra kl. 19:35), Marit Seim Ekeland (Of), Eli Øvstedal (AF), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Hatlevoll (LSA), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Rannei Hosar (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Torkild Skaar (Ylf), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

Innkalling ble godkjent.

Dagsorden godkjent med én sak til eventuelt: Fondsplasseringer.

1/2017 Fra foreningene

LVS:

 • Helge er blitt pensjonist. Holder frem som leder av LVS sentralt og fortsetter i styret vårt. Kari Risnes har fungert midlertidlig som hovedtillitsvalgt, men sluttet til nyttår.
 • Spesialistkomitéene.

Of:

 • Sliter med fullt sykehus.
 • På St. Olav arbeides det med integrasjonsprosessen med NTNU og ulike modeller er skissert.

2/2017 Helsepolitiske saker

 • Fullt akuttmottak St. Olavs Hospital og samhandling

3/2017 Samhandlingskonferanse

 • Utkast til brev til eventuelle samarbeidspartnere ble gjennomgått. Brevet må bli kortere og mer konkret.

4/2017 Evaluering av medlemsmøtet 6. desember

 • Stor suksess med tanke på deltakerantall (over 70).
 • Godt foredrag.
 • Lokalet fungerte bra.

5/2017 Vårmøtet 29. mars

 • Bjørn konkretiserer tittel og invitasjonstekst i samarbeid med Erlend Hem.
 • Forsøker primært å legge møtet til Litteraturhuset.

6/2017 Hurtigrutekonferansen 2017

 • Det er ikke mulig å få til tur med Hurtigruten fra Trondheim til Tromsø. Alternativene nå er Svolvær fra 11. september eller 5. september.
 • Styret mener det er problematisk å starte konferansen på valgdagen og foretrekker 5. september.

7/2017 Årsmøte/sommerfest

 • Arbeidsgruppa må møtes og presentere et forslag til neste styremøte.

8/2017 STLFs nettside. Mediestrategi?

 • Vi må få fart på medlemsnytt, hvor vi sender det ut to til tre ganger i året.

9/2017 Høringer

NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget)

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Landsstyresak - fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2019

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Vekt på forskningskvalitet - En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelseog behandling hos fysioterapeut

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.

10/2017 Eventuelt

 • Fondsplasseringer

11/2017 Orienteringssaker

 • Uønsket aktivitet på Facebook-siden er tatt hånd om.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 22:07.

Neste styremøte: 15. februar kl. 19:00.