Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Sør-Trøndelag legeforening 15. september 2017

Tilstede:
Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder), Anders Prestmo (PSL), Guro Marte Gulstad Mpote (Ylf), Torkil Skaar (vara Ylf), Helge Hatlevoll (LSA), Eva Hofsli (vara Of), Kristina Albertsen (Nmf), Signe Lohman-Lafrenz (Namf), Eli Øvstedal (AF), Helge B. Pettersen (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Marit Seim Ekeland (Of)

74/2017 Konstituering av nytt styre.
• Lindy ønsket velkommen til nytt styre. Presentasjonsrunde. Johanna Westin ble valgt til nestleder i foreningen.

75/2017 Kort orientering om styrearbeid, hva de innebærer og hvilke forventninger som
som stilles til styremedlemmene.
• Lindy orienterte.

76/2017 Presentasjon av foreningene og viktige saker.
• PSL: Retten til å organisere egen arbeidsdag er viktig.
• Ylf: LIS1 – etterlyser plan, arbeidsbelastningsundersøkelse, tjenesteplaner.
• LSA: Færre søkere. Stillingsprosentandel som kommuneoverlege er for liten.
• AF: Synkende rekruttering -økt arbeidsmengde etter ny samhandlingsreform.
• Of: Stor arbeidsbelastning, fullt sykehus.
• LVS: Få forskning inn i spesialistutdanningen, informerer Helsedirektoratet direkte om dette. Kombinerte stillinger. Øvre aldersgrense.
• Nmf: Arrangerer kurs/arrangement. Folkehelseuka har fått bra tilbakemelding.
Grunnutdanning psykisk helse med medisinstudentene.
• Namf: Arbeider for å få 50 % stillinger i Bedriftshelsetjenesten. Medisinfaglig ledelse.

77/2017 Handlingsprogram 2017-2019.
• Handlingsprogrammet fra 2015-2017 ble gjennomgått. Endringer ble notert av Lindy –
nytt handlingsprogram sendes vedlagt.

78/2017: 175 års jubileum 17.11.17 - status.
• Lindy informerte. Utkast til program ble godkjent. Husk å søke om kurspoeng (Lindy).

79/2017: Helsepolitisk konferanse 17.11.17 - status.
• Regionutvalget i samarbeid med HMN arrangerer en helsepolitisk konferanse med
samhandlings som tema. Invitasjon sendes ut snarlig.

80/2017: Hurtigrutekonferansen.
• Tove Myrbakk, Nordland Legeforening må sende ut en purrerunde med invitasjoner.
Bente følger opp.

81/2017: Møteplan høst/vår 2017/18 med medlemsmøter.
• Styremøter høst: 17. oktober, 15. november, 11. desember. Kl. 19-22, Sted: Institutt for
samfunnsmedisin.
• Førjulscafé: Desember på Litteraturhuset. Bente sjekker ledig kapasitet. Forslag til
tema: Norske legeforfattere, etikk/refleksjon (prest på Byåsen), Thomas Hylland
Eriksen

82/2017: Undersøkelse om avtalespesialister.
• PSL v/Anders Prestmo utarbeider svar til Helse-Midt. Frist 1/11-17.

83/2017: Høringer.
Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett.
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet.
Vedtak: Vi leverer ikke høringsuttalelse.
Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.
Vedtak: Saken overføres til neste styremøte. Frist for uttalelse er 19.10.17.

84/2017: Søknader.
Vedtak: Søknad fra Signifikant om økonomisk støtte til Signifikants høstseminar 2017 støttes
med kr. 5.000,-

85/2017: Eventuelt.
• Ingen saker.

86/2017: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
• Bilde av nytt styre på Facebooksiden samt på STLFs hjemmeside. Handlingsplan må
også legges ut når den foreligger.

Referent: Bente Grønnesby / Lindy Jarosch-von Schweder
Møte hevet kl. 18.30.
Neste styremøte: Tirsdag 17. oktober kl. 19.00