Referat fra styremøte i STLF 1. oktober 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Peter Braünlich (vara, årsmøtevalgt) Eli Øvstedal (AF), Mathilde Hernholm (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Anders Prestmo (PSL), Marit Seim Ekeland (Of), Kari Risnes (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Johanna Westin (nestleder, årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf) 

90/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda. 
Møteinnkalling og agenda ble godkjent. 

91/2018: Godkjenning av referat. 
Referatet ble godkjent. 

92/2018: Aktuelle saker fra foreningen.
Nmf:
Har markert organdonasjonsdagen. Skal organisere psykiskhelsedagen i oktober.
AF: Enighet om fastlegens normaltariff. Det vanskeligheter med å selge fastlegepraksis i Trondheim.
LSA: Intet nytt.
PSL: Intet nytt.
Namf: Intet nytt.
Of: Ny sjef på St. Olavs hospital – Grete Aasved.
LVS: Lønnsforhandlinger. Vanskelig å rekruttere leger til akademia.

93/2018: Helseplattformen, orientering om status.
Intet nytt. Bekymring rundt implementering – venter på implementeringsplan.

94/2018: Kurs og budsjettgjennomgang.
Saken tas opp igjen på styremøte i desember.
Styret ønsker en oversikt til styremøte i desember over hvilke kurs vi godkjenner som vi ikke arrangerer selv.                   

95/2018: Hurtigrutekonferansen 16.-18. oktober, orientering om status.
Bente Grønnesby orienterte. Alt er i rute. 

96/2018: Helsepolitisk seminar 3. desember i regi av regionutvalget (RU), orientering om status.
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte. Programmet er under utarbeidelse og ferdigstilles til møte i RU 8/10.

97/2018: Arrangement for medlemmer – høstcafé og førjulscafé.
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte om status for medlemsmøte/høstcafé den 4. oktober. Det er 160 påmeldte og det er vi veldig fornøyd med.
Førjulscafé komité: Lindy Jarosch-von Schweder, Mathilde Hernholm og Marit Seim Ekeland.
Komitéen utarbeider et forslag innen 15. oktober.

98/2018: Samarbeid med andre foreninger.
Intet nytt vedrørende samarbeid med NorHit/Dataforeningen.

99/2018: Samhandlingskonferanse. Status/progresjon.
Utsettes til neste styremøte.

100/2018: Høringer.

Regional Utviklingsplan. Frist 15.10.
https://helse-midt.no/nyheter/2018/regional-utviklingsplan-pa-horing
Vedtak: Det leveres høringssvar til Helse Midt-Norge.

101/2018: Søknader.
Søknad fra MSO. Se vedlegg 2018.101.1.
Vedtak: det støttes med inntil kr. 5.000,- for en spesifikk foredragsholder med reise.
Søknad fra Ylf. Søknad kom inn samme dag som styremøte ble avholdt og Ylf var ikke representert.
Vedtak: ber om at man ser på utgifter knyttet til møtelokaler. Denne søknaden utsettes til neste møte.

102/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Ingenting kommuniseres ut.

103/2018: Eventuelt.
Julebord 23. desember 2018.