Referat fra styremøte i STLF 11. april 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Eli Øvstedal (AF), Eva Hofsli (vara Of), Anders Prestmo (PSL), Mathilde Hernholm (vara Nmf), Helge Hatlevoll (LSA),Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Marit Seim Ekeland (Of), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Kristina Albertsen (Nmf), Kari Risnes (LVS)

28/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda. 
Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

29/2018: Godkjenning av referat. 
Referat sendes ut til styremedlemmene og godkjennes på neste styremøte.

30/2018: Saker fra foreningene. 
AF: Eli Øvstedal har deltatt på ekstraordinært tariffmøte. Brukerundersøkelse for fastlegene er gjennomført.
Of: Mangel på tid til fordypning. Forhandlinger. 
Ylf: Forhandlinger. Felles vårmøte for Ylf og Of i Bergen. Tema ledelse og kommunikasjon. 
Nmf: Har hatt landsmøte. Vedtatt en del ny politikk. Har hatt foredrag i traumatologi, meget vellykket. 
PSL: Skal snart forhandle om nye takster. 
LSA: For lite fokus på stillinger knyttet til samfunnsmedisin.

31/2018: Helsepolitiske saker: Beslutningsforum og nye medisiner. 
Styret diskuterte.    

32/2018: Hvordan involvere distriktene mer i foreningen? 
Samarbeid med turistforeningen, arrangere kurs og seminar utenfor Trondheim, ha f.eks. et møte utenfor Trondheim hvert år. Viktig med god promotering! (Nmf!)

33/2018: Medlemsmøter. Oppsummering 1.3. Status 19.4. Møter til høsten planlegges.
Veldig bra oppmøte/påmeldinger til begge medlemsmøtene.
Innspill: tur til Munkholmen i september, omvisning, historie.
Førjulscafè med debatt Litteraturhuset nov/des.

34/2018: Samhandlingskonferanse 2018.
Vedtak: samhandlingskonferanse arrangeres våren 2019. Det opprettes en komité: Lindy, Johanna Westin og Torkild Skaar. Aktuelle samarbeidspartneres er f.eks. kommune og sykehus.

35/2018: Tillitsvalgtkurs; Hurtigrutekonferansen. Status. Påmelding.
Info vedr. påmelding sendes ut neste uke.

36/2018: Årsmøte status, sted og tema. Innspill til årlig melding. Regnskap. Presentasjon av regnskap og budsjett.
Kort orientering. Saken presenteres på neste styremøte.

37/2018: Landsstyremøte. Saker og påmelding.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/landsstyresak-forslag-om-endringer-av-lovens-3-6-om-fagmedisinske-foreninger/hoeringsgrunnlag/ 
Vedtak: Det leveres innspill.  Ansvarlig: Torkild Skaar og Anders Prestmo. Frist: 18. april 2018

38/2018: Samarbeid med andre foreninger og aktører.
Samarbeid med Den Norske Dataforeningen (DnD) vedr. digitalisering. Kartlegging av IKT kompetanse og tverrfaglig påfyll. Tema til årsmøtet er: «Robotene kommer, det forplikter!».

39/2018: GDPR – hva er det og har det betydning for oss som lokalforening?
Bente Grønnesby orienterte.

40/2018: Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid og æresmedlemmer. Epost til medlemmer. Innspill. 
Bente Grønnesby videresender mail om innspill.

41/2018: Historie/festskrift om Sør-Trøndelag legeforening. Innspill til videre prosess.
Ulike samarbeidspartnere ble diskutert. Sender henvendelse til TMS og medisinstudenter. Ansvarlig: Lindy Jarosch-von Schweder og Bente Grønnesby.

42/2018: Aktuelle kurs fra kurskomitéen og andre. Orientering.        
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte.

43/2018: Høringer.

Intern høring – retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk. Frist: 15. april 2018. 
Vedtak: Det leveres høringssvar. Ansvar: Bente Grønnesby.
Alkohol bør ikke serveres på ordinære møter, men unntak kan vurderes.

NOU 2017:16 På liv og død. Frist: 15. april 2018. 
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Intern høring – Policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat. Frist: 16. april 2018.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Anmodning om høringsuttalelse på medlemsforslag A1752/ Velferd om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen. Frist: 4. mai 2018. 
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutinger for prisinformasjon. Frist: 7. mai 2018.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar. 

44/2018: Søknader. 
Ingen søknader.

45/2018: Saker til eventuelt. 
Ingen saker.

46/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Invitasjon til årsmøtet og vårmøtet.