Referat fra styremøte i STLF 26. februar 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder) Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Eli Øvstedal (AF), Marit Seim Ekeland (Of), Anders Prestmo (PSL), Signe Lohmann Lafrenz (Namf), Kristina Albertsen (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Lena Løfblad (vara Ylf), Kari Risnes (LVS)
Forfall: Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

13/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda. 
Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

14/2018: Saker fra foreningene. 
Velkommen til Kari Risnes som nytt styremedlem og kommer fra leger i vitenskapelige stillinger.
AF: Fortsatt fokus på ”trønderopprøret”. 
Of: Utfordringer knyttet til reiseregninger. Forberedelse til lønnsforhandlinger. 
Ylf: Involvert i prosjekt om legers arbeidstid (arbeid innenfor arbeidsmiljøloven (AML)), og et prosjekt om liggetid. 
Nmf: Har hatt foredrag om pedofili for studenter. Stort oppmøte om et vanskelig tema. Retningslinjer for å ha en trygg forening. Utarbeider policy for alkohol. 
PSL: Intet nytt. 
Namf: Har hatt samling for tillitsvalgte i foreningen. 
LSA: Intet nytt.
LVS: Lokale forhandlinger. Mange medlemmer både Ylf, AF, Of og LVS. Noe bekymring knyttet til å få tilstrekkelig antall leger til undervisning, ledelse og stipendiatstillinger.

15/2018: Helsepolitiske saker: Beslutningsforum og nye medisiner. 
Sak 15/2018 foreslått endret av styreleder. Nytt tema: innlegg i Adressa vedrørende utspill fra jordmorforeningen NSF. Sak fra beslutningsforum flyttes til neste styremøte.
I den siste tiden har det blitt skrevet om kvinnehelse med særlig fokus på gravide. Det har vært utspill i media som kan tyde på en kamp om pasientene. STLF ønsker å nyansere bildet og informere om at alle yrkesgrupper trengs, men man har ulike oppgaver. Samtidig er det viktig å presisere betydningen av fastlegens rolle og deres medisinsk faglige ansvar. Det er vurdert om at det kan være hensiktsmessig å skrive et innlegg til Adressa.
Johanna Westin, Eli Øvstedal og Kari Risnes starter på et innlegg som sirkuleres til styret.    

16/2018: Kurskomitéens planer for kurs for allmennleger i 2018. Kan noen av kursene være aktuell for andre leger? Ved kurskomitéens leder Torstein Sakshaug. 
Kort innledning om oppgaver til kurskomiteen. Se vedlagt retningslinjer fra legeforeningen. Leder av kurskomiteen informerte om planer for kursvirksomheten i 2018.

Akuttmedisinkurs: 14.-15. mai 2018.
Årsmøtekurs: Organisasjonssekretær jobber med å finne egnet kurssted. Deltakere som kommer utenom STLF får anledning til å spise middag på årsmøtet, men må betale selv.
Emnekurs om helserett (årsmøtekurset): 6.-7. juni 2018.
Emnekurs geriatri. Geriatriforum (egen kurskomite): Følgende kurskvelder i 2018: 25. januar, 1. mars, 19. april, 6. september og 1. november.
Emnekurs: gynekologi er påtenkt. Dato ikke avklart.

Vurdering: Kurskomiteen har lagt ned mye og godt arbeid. De har levert mer enn plan og vi ser fram til et videre godt samarbeid.
Det er ønskelig med flere kurs for leger i allmennmedisin, men også andre leger (sykehusleger, avtalespesialister, ledere, forskere, samfunnsmedisinere, leger i det private etc.) for å skape møteplasser hvor kunnskap utveksles. Det vil også føre til at vi lærer hverandre bedre å kjenne og kan skape rom for gode samhandlingsideer. Samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital har signalisert ønske om samarbeid knyttet til kurs. Det støtter foreningen.
Videre planer: 
Kurskomiteens leder får innspill til tema for kurs som kan være aktuell høst 2018 eller for året 2019.
Lederkurs, workshop ledere.
Forskerkurs, særlig rettet mot primærhelsetjenesten.
Kurs for leger i spesialisering 1 (LIS 1, tidligere turnusleger).
Emnekurs i ulike varianter.
Kurs om arbeidsrett og arbeidsgiveransvar.
Kurs for legesekretærer.
Vedtak: kurskomiteens leder inviteres til høsten. Målet er å øke kursporteføljen.

17/2018: Hvordan kan foreningen inkludere distriktene bedre?
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 11. april 2018.        

18/2018: Medlemsmøter: Vintercafé på litteraturhuset 1.3 med tema «den gode historien» og vårcafé 19.4 med tema «når legelivet blir for vanskelig».
God påmelding til medlemsmøte i mars. Viktig å invitere til medlemsmøte i april så snart som mulig.
Vedtak: styret tar saken til orientering.

19/2018: Årsmøtet, bestemme tid og dato. 
Vedtak: Dato 6.6.18.
Forslag til innledere og tema diskuteres.                    

20/2018: Hurtigrutekonferansen 16.-18. oktober i Kristiansund. Innspill til tema. Påmelding.

21/2018: Samarbeid med lokale foreninger – felles facebook side? 
Vedtak: Ønsker foreløpig å bygge opp egen facebookside.

22/2018: Samhandlingskonferanse høst 2018?
Vedtak: Ønsker saken tilbake til neste møte. Konferansen i 2017 var vellykket og det er ønskelig å arrangere igjen enten høsten 2018 eller våren 2019.

23/2018: Høringer.

Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger. Frist: 1. mars 2018. 
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Intern høring – Forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Intern høring – Forslag til strategi for Legeforeningen internasjonale arbeid.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Intern høring – Landsstyresak – Den Norske Legeforenings rettshjelpsordning for leger – forslag til vedtektsendringer. Frist: 5. mars 2018.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Frist: 27. mars 2018.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Intern høring – Landsstyresak – lovendringsforslag – valgkomité. Frist: 3. april 2018.
Vedtak: Det leveres høringssvar. Marit har ansvar.

Intern høring – Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Frist: 2. april 2018.
Vedtak: Det leveres høringssvar. Signe har ansvar.

Intern høring – Landsstyresak – lovendringsforslag – Deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger. Frist: 3. april 2018.
Vedtak: Det leveres høringssvar. Marit har ansvar.

24/2018: Søknader, vedlegg 2018.24.1: Søknad fra Frampeik.
Vedtak:
Søknad innvilges.

25/2018: Aktuelle kurs av interesse for foreningens medlemmer.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

26/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Medlemsmøte 19.4, Årsmøte 6.6, kurs som arrangeres.

27/2018: Saker til regionutvalgsmøte?
Forskning som tema. Utfordringer til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår.