Referat fra styremøte i STLF 30. januar 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder) Peter Bräunlich (vara årsmøtevalgt), Eli Øvstedal (AF), Marit Seim Ekeland (Of), Anders Prestmo (PSL), Signe Lohmann Lafrenz (Namf), Kristina Albertsen (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Kari Risnes (LVS)

1/2018: Godkjenning av referat og innkalling.
Referat og innkalling ble godkjent.
                    

2/2018: Saker fra foreningene.
AF: Trønderopprøret har fått masse støtte. Åpning av ubegrenset med fastlegehjemler i Bærum kommune.
Of: Enighet med spekter om ny avtale. Fortsatt stor pågang i akuttmottak. Plassmangel.
Ylf: Utviklingsplan St. Olav. Faste stillinger for leger i spesialisering (LIS) er fortsatt en utfordring. LIS1 – læringsmål.
Nmf: Snart landsmøte. Foredrag vedr. studentlisensen. Skal ha foredrag vedr. pedofili i samarbeid med MSO. Undersøkelse om studentenes psykiske helse.
PSL: Medlemmer av samarbeidsutvalg har vært samlet i Oslo. På landsbasis ser det ut som om lokale helseforetak får en mer aktiv rolle i forbindelse med tildeling av hjemler både i form av prioritering hjemler og ved inngåelse avtale. Dette er mest tydelig i Helse-Nord og Helse Sør-Øst.
Namf: tillitsvalgtmøte i februar.               

3/2018: Helsepolitiske saker: Utviklingsplan St. Olav HF (høringsrunde 2).
Utviklingsplan drøftes. Det kommer innspill særlig knyttet til HMS.
Lindy Jarosch-von Schweder, Signe Lohmann-Lafrenz, Johanna Westin og Anders Prestmo gjennomgår utviklingsplanen og kommer med innspill innen fristen på fredag 2 februar.
Innspill sendes styret.                        

4/2018:  Vintermøte for medlemmer, status.
Vintermøte arrangeres den 1. mars 2018 på Litteraturhuset kl. 19.
Bokbad med Kjetil Karlsen og Christer Mjåset.
Forslag til ekstra foredragsholder sendes Lindy Jarosch-von Schweder innen fredag 2/2-18. 

5/2018: Hurtigrutekonferansen 2018.
16.-18. oktober 2018. Prioritering fra STLF er Kristiansund.       

6/2018: Helsepolitisk seminar 2018 (regionutvalget er ansvarlig).
Avholdes mandag 3. desember 2018 på Scandic Hell.
Tema: digitalisering.                  

7/2018: Komité prisutdeling.
Komité: Marit Seim Ekeland, Johanna Westin og Anders Prestmo. Tas opp på styremøte i mars.      

8/2018: Æresmedlemmer status og planer.
Styret legger frem et forslag til årsmøtet. 

9/2018: Plan for bruk av gaven etter jubileumsfesten.
Kr. 20.000,- til kompetansefremmende aktiviteter fra Legeforeningen sentralt.
Brukes til kurs/konferanse for medlemmer i foreningen. STLF vil komme med forslag til bruk i senere styremøte.

10/2018: Referat fra ledersamling i Legeforeningen 17.-18. januar 2018, bl.a. ombygging av Legenes Hus.
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte.
Hvordan skal vi involvere distriktene mer i Legeforeningen? Dette vil bli tatt opp på styremøte i februar/mars.
Lindy Jarosch-von Schweder leverer innspill vedr. ombygging av Legenes Hus.            

11/2018: Høringer.
Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger. Frist: 1. mars 2018. Ansvarlig: Kari Risnes og Eli Øvstedal.
Vedtak: Høringen utsettes til neste styremøte.

Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften. Frist: 25. februar 2018.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Frist: 23. februar 2018.
Vedtak: Det leveres høringssvar. Ansvar: Lindy Jarosch-von Schweder.

Foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag. Frist: 11. februar 2018.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Saker til landsstyremøtet 2018. Frist: 29. januar 2018.
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

12/2018: Eventuelt.
-     Neste styremøte flyttes fra 1. mars til tirsdag 27. februar 2018.
-     Henvendelse fra Norges Kristelige Legeforening om felles medlemsmøte med tema: «Når legelivet blir vanskelig» med Tron Svagård, Villa Sana. Det ble enighet om å samarbeide om et medlemsmøte.
-     Brev vedr. bedriftshelsetjenesten legges ut på våre facebook side. 

Møtet ble hevet kl. 22.00.
Referent: Bente Grønnesby